Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, G. Faber, D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De gemeente investeert zowel bestuurlijk als ambtelijk in voor Zaanstad relevante relaties en netwerken. Daarom gaan we het gesprek aan en zoeken we actief de samenwerking op in de stad met iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan het realiseren van de toekomstvisie Zaans Evenwicht. De gemeente wil communicatief beleid maken en transparant zijn over de afwegingen die het bestuur daarbij maakt. De gemeentelijke dienstverlening moet makkelijk bereikbaar, goed toegankelijk, vraaggericht en betaalbaar zijn. Waar mogelijk verminderen en vereenvoudigen we regels en gaan we daar met gezond verstand mee om. Dat geeft ruimte aan anderen om initiatiefrijk en ondernemend te zijn.
Het gemeentebestuur heeft een kaderstellende rol. Hierover is de gemeente transparant naar inwoners en andere betrokkenen. De gemeente heeft een regisserende en faciliterende rol in het betrekken van inwoners en partners bij het samen realiseren van beleid en specifiek de toekomstvisie. In de gemeentelijke dienstverlening heeft de gemeente een uitvoerende rol.

Voortgang doelen

In het kader van MAAK.Zaanstad voert de gemeente het gesprek met de stad over welke investeringen in de stad het realiseren van Zaans Evenwicht kunnen versnellen. Bij de komende begroting stelt het gemeentebestuur hiervoor een investeringsagenda vast.

De gemeente doet ervaring op met andere werkwijzen. Een voorbeeld daarvan is het houden van wijkgesprekken met betrokken inwoners en wijkpartners over de resultaten en leerpunten van de decentralisaties (Festival der Verantwoording).

De regio en het bestuurlijke krachtenveld daaromheen is in beweging. De samenwerking verschuift van het niveau van de Stadsregio Amsterdam naar de Metropoolregio Amsterdam. In de komende periode bespreekt de raad de governance van de Metropoolregio Amsterdam.

In de zomer wordt gestart met webcare. Dit houdt in dat de gemeente actief reageert op berichten op social media over de gemeente. Dit vergroot de mogelijkheden om interactief en transparant te zijn voor onze inwoners, organisaties en bedrijven