Portefeuillehouder:      G. Faber,  L. Vissers-Koopman
Verantwoordelijk directeur:   A. Roggeveen

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Iedereen wil wonen, werken, naar school gaan, winkelen en uitgaan in een veilige, schone en hele omgeving. De gemeente blijft zich – met partners - inzetten voor de algemene veiligheid en wil daarbij zo veel mogelijk gebruik maken van de kennis en betrokkenheid van buurtbewoners en ondernemers. Zij hebben een groeiende rol als het gaat om veiligheid in huis, bedrijf en buurt.
De gemeente en haar partners werken nauw samen op het gebied van veiligheid, handhaving en toezicht. Hierbij zijn twee beleidsdocumenten leidend: het integraal veiligheidsprogramma (IVP) en het handhavingsprogramma (HHP). Inwoners krijgen meer invloed op de prioriteiten in het IVP en het HHP. Juist de betrokkenheid van bewoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving draagt bij aan de sociale kwaliteit van de stad. Men kent elkaar, men weet wat er speelt in de buurt, men weet wanneer sprake is van onwenselijk of verdacht gedrag. Door het nieuwe horecaconvenant en de inzet van buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) jeugd, krijgen overlast en onveiligheid in horecagebieden en ’s avonds op straat extra aandacht.

Een speciale vorm van handhaving en toezicht is het nautisch beheer op de doorgaande vaarwegen: de Zaan en de Nauernasche Vaart. Door gericht toezicht, het aanspreken van schippers op (snelheids)overtredingen en een alerte bediening van bruggen en sluizen zorgen we voor een vlotte en veilige doorvaart. Ook op dit terrein kunnen bewoners een goede bijdrage leveren.

Voortgang doelen

De uitvoering van het Integraal Veiligheidsplan ligt op koers. De aanpak van jeugdoverlast is geïntensiveerd dankzij de inzet van jeugdboa’s. De organisatie van het team ‘Bevolkingszorg’ bij crises en rampen is vereenvoudigd.

De uitvoering van het Handhavingsprogramma ligt op schema. Er is extra aandacht voor horeca en kinderopvang. Met actiedagen probeert Straattoezicht meer contact met bewoners te krijgen en de wijkgerichte aanpak te versterken.

De provincie, als toezichthouder op de kwaliteit van handhaving, heeft Zaanstad over 2015 de beoordeling ‘adequaat’ gegeven m.b.t. het gehele handhavingsbeleid. Dit is de hoogste beoordeling die mogelijk is. De provincie zal het toezicht op Zaanstad verminderen.

De werkprocessen bij Havens en Vaarwegen zijn geactualiseerd en gedigitaliseerd, waardoor de afhandeling effectiever verloopt. Daarnaast wordt er gewerkt aan de aanbevelingen die de Onderzoeksraad voor Veiligheid begin 2016 heeft gedaan. Vele grote projecten en beleidsontwikkelingen op en rondom de Zaan vergen extra inzet.