Portefeuillehouder:      D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad werkt aan een toekomstgericht, gezond en aantrekkelijk woon-, leef- en ondernemersklimaat. Het terugdringen van milieubelasting heeft hierop een positief effect en leidt ertoe dat belemmeringen voor nieuwbouw worden weggenomen. Op het gebied van duurzaamheid en klimaat richt Zaanstad zich op energiereductie in de bebouwde omgeving en het opwekken van duurzame energie. Hierdoor dalen de (woon)lasten van huishoudens en bedrijven en verbetert het comfort van woningen en gebouwen. Het reduceren van de hoeveelheid afval en het inzetten van reststromen voor hergebruik als grondstoffen draagt hier eveneens aan bij.

Ten aanzien van klimaat en duurzaamheid treedt Zaanstad vooral faciliterend op en heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Voor milieu is de gemeente meer kaderstellend en stuurt en stimuleert ze waar nodig. We zoeken de verbinding met de direct belanghebbenden om gezamenlijk tot een juiste aanpak te komen. Daarbij is ook de relatie met de regio van belang.

Voortgang doelen

Het streven van de gemeente Zaanstad is om samen met haar partners in 2020 een klimaatneutrale gemeente te zijn. Dit is nog steeds een ambitieuze doelstelling, die vooral aangeeft dat we met z’n allen (gemeente, bewoners en bedrijven) hard moeten blijven werken aan veranderingen in ons economisch systeem. Begin dit jaar is met de raad gesproken om een versnelling aan te brengen, zodat de ambitie om klimaatneutraal te worden sneller wordt bereikt.

Het ministerie van Infrastructuur & Milieu heeft extra budget beschikbaar gesteld voor diffuse loodverontreiniging. Daarnaast is er om inwoners, met name met jonge kinderen, gebruiksadviezen te geven een campagne gestart onder de naam ‘Let op Lood’.