Portefeuillehouder:      R. Visscher-Noordzij, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax a.i.

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een aantrekkelijke stad om samen te leven, om je te binden en te ontwikkelen. Het is een stad met goede maatschappelijke voorzieningen op maat, een sterk sociaal weefsel en veerkrachtige maatschappelijke infrastructuur. Zaanstad biedt nadrukkelijk ruimte voor creatieve, initiatiefrijke inwoners en maatschappelijke partners om hier vorm en inhoud aan te geven. Dit zijn belangrijke voorwaarden voor het versterken van de zelf- en samenredzaamheid.

Door met elkaar de schouders eronder te zetten en de mens centraal te stellen, blijft Zaanstad een aantrekkelijke woon-werkstad met een sterk sociaal weefsel. Daarin heeft de gemeente een belangrijke rol, maar vaker niet dan wel de hoofdrol. Het verschil kan de gemeente maken door partijen waar mogelijk de ruimte te geven om initiatiefrijk en ondernemend te zijn. Nieuwe arrangementen en verhoudingen met bewoners, ondernemers en instellingen moeten worden verkend. Wij willen samenwerken met verschillende grote en kleine partners aan plannen die passen bij de buurt en de tijd. Hierbij helpt het de regels en procedures te vereenvoudigen of te verminderen en deze met gezond verstand integraal toe te passen.

Bij nieuwe allianties in de wijk hoort ook een nieuwe kijk op maatschappelijke accommodaties. Multimodaal gebruik, combinaties van maatschappelijk en commercieel ondernemen en nieuwe vormen van beheer en eigenaarschap vormen hierbij een uitdaging voor de gemeente om nieuwe allianties optimaal te faciliteren.

Voortgang doelen

De inwoners van Zaanstad kunnen beschikken over een breed scala aan maatschappelijke voorzieningen. De sportvoorzieningen worden verbeterd. In 2016 wordt de bouw van het nieuwe topsportcentrum De Koog en sportpark De Omzoom afgerond en zal de eerste paal worden geslagen van zwembad De Crommenije. Verder wordt ter uitvoering van het beleid op de vrijwillige inzet extra aandacht besteed aan vrijwilligers in de wijk en worden de eerste resultaten verwacht die voortkomen uit de - met het onderwijsveld opgestelde – Onderwijsagenda. Zo starten dit najaar de eerste gecombineerde vmbo-havo bruglassen en gaan schoolbesturen en gemeenten in proeftuinen aan de slag met integrale kindcentra.

Tenslotte is de uitwerking van de integrale aanpak vluchtelingen in de maak, waarbij wij zoeken naar creatieve en innovatieve mogelijkheden om vluchtelingen te laten participeren, en vergunninghouders zo snel mogelijk in Zaanstad te laten integreren. Een voorbeeld is New Bees; dit initiatief zorgt ervoor dat vluchtelingen al heel snel als vrijwilliger aan het werk kunnen om later sneller te kunnen doorstromen naar betaald werk. Ook de vrijwilligersinitiatieven die zijn ontstaan rond de noodopvang zijn van grote waarde bij de integratie van vluchtelingen in de Zaanse samenleving.