Portefeuillehouder:      L. Vissers-Koopman, D. Emmer, J. Olthof
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

De openbare ruimte draagt bij aan een veilig en comfortabel woon-, werk- en ondernemersklimaat. De gemeente geeft ruimte aan derden om een bijdrage te leveren aan het beheer van de openbare buitenruimte en tot mogelijkheden om te recreëren in de regio.

Voortgang doelen

In het eerste kwartaal van 2016 lag er een hoge prioriteit bij de integrale veiligheid van de beweegbare bruggen. In 2015 vond een tragisch ongeval plaats op de Dr. J.M. den Uylbrug. Begin 2016 heeft de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een rapport uitgebracht met een viertal aanbevelingen voor de minister van Infrastructuur & Milieu (I&M) en de gemeente Zaanstad. In de brieven van 10 mei van de minister van I&M, gericht aan de OvV en de Tweede Kamer, geeft zij aan welke acties reeds worden ondernomen en welke maatregelen zij op het gebied van integrale veiligheid voornemens is te nemen.

De gemeente Zaanstad is naar aanleiding van het onderzoeksrapport gestart met een breed actieplan om de veiligheid rond de beweegbare bruggen integraal te benaderen. Onderdeel van dit actieplan zijn onder andere het ontwikkelen van een integrale veiligheidsmethodiek, het maken van veiligheidsscans en het organiseren van een campagne over het negeren van rode verkeerslichten. Er is een procesmanager aangetrokken die het proces gaat begeleiden.

Per 1 juni 2016 is de reorganisatie van de sector Openbare Ruimte afgerond. De voormalige sectoren Uitvoering en Realisatie & Beheer zijn samengevoegd waardoor de afstemming en samenwerking ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte beter worden gefaciliteerd. De nieuwe organisatie is beter toegerust om de maatschappelijke opgave uit te voeren en de arbeids- en burgerparticipatie te faciliteren. Zo zijn in de nieuwe organisatie specifieke medewerkers belast met de taak om burgerparticipatie mogelijk te maken. Daarnaast is een onderzoek afgerond naar de mogelijkheden om arbeidsparticipatie, zie programma 2, te faciliteren. Samen met het Maatschappelijk Domein zullen de komende tijd mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden geïntegreerd in de onderhoudsploegen die werkzaam zijn in de verschillende wijken.