Programma
Productgroep
Investeringsproject

Bruto uitgaven

Netto investering

Begroting
2016

Burap
2016

Realisatie

Begroting
2016

Burap
2016

Realisatie

Bedrijfsmiddelen

Sector uitvoering

650

650

45

650

650

45

Facilitair

471

595

49

471

595

49

ICT

1.506

1.130

575

1.506

1.130

575

Onderhoud

Civiel

2.150

3.400

516

2.150

3.400

516

Civiel Wilhelminasluis

128

200

23

128

200

23

Civiel Zaanbrug

105

105

26

105

105

26

Groen en Speelplaatsen

3.100

3.100

755

0

0

755

Waterhuishouding

700

700

446

0

0

446

Wegen en Verkeer

14.650

15.050

5.703

5.250

5.650

5.146

Tarief

Handhaving

0

45

45

0

45

45

Parkeren

175

175

0

175

175

0

Calamiteiten Ponton

170

170

0

170

170

0

Riolen

16.347

13.347

3.623

16.347

13.347

3.623

Sector uitvoering

122

122

0

122

122

0

Handhaving

32

32

40

0

0

40

Uitbreiding

Divers

0

0

0

0

0

0

Cultuurhuis

2.500

1.000

186

2.500

1.000

186

Fietsenstalling Centrum Dam

70

74

0

70

74

0

Fietsenstalling Westkant Station

500

500

0

500

500

0

Levensduurverlengend Onderhoud Vastgoed

226

770

41

226

770

41

Nauerna

1.014

0

0

0

0

0

Vastgoed

0

0

-5

0

0

-5

Vervanging

Onderwijshuisvesting (IHP)

16.948

12.069

284

16.698

11.819

10

Onderwijshuisvesting (overig)

572

596

77

572

596

77

Sporthallen

4.814

5.945

3.549

3.514

5.645

3.549

Sportvelden

332

917

64

332

917

64

Sportpark de Omzoom

745

807

307

745

807

266

Routekaart buitensport

1.978

1.978

0

1.909

1.841

0

Zwembaden

13.637

9.426

171

10.787

8.676

171

03 Maatschappelijke voorzieningen

39.026

31.738

4.452

34.557

30.301

4.137

Totaal Vervanging

39.026

31.738

4.452

34.557

30.301

4.137

Totaal investeringen

83.642

72.903

16.520

64.927

58.234

15.648

Programma

Productgroep

Investeringsproject

TOELICHTING op afwijkingen > € 100.000

Bedrijfsmiddel

Facilitair

ICT

Bedrijfsmiddelen               
Als gevolg van onherstelbare defecten aan zowel de noodstroomvoorziening van het stadhuis als aan de koelinstallatie van de computerruimte op de uitwijklocatie aan het Prins Bernardplein hebben vervangingsinvesteringen plaatsgevonden (124).               
Een drietal beoogde ICT-investeringen in 2016 wordt uiteindelijk als dienst aangeschaft waardoor activering niet aan de orde is (-376).               

Onderhoud

Civiel

Op basis van de huidige inzichten dreigt het investeringsprogramma Civiele Kunstwerken op een overbesteding (1.250) af te stevenen. Oorzaken hiervan zijn onder meer.:

- Een aantal projecten, zoals de Jan van Goyenkade en brug Haaldersbroek, is doorgeschoven van 2015 naar 2016.

- Door geringe ervaring met de vervanging van binnenstedelijke kademuren in Zaanstad blijkt in de afgelopen periode dat de ramingen hiervoor structureel te laag uitvallen. De betreffende projecten zijn wel al in verregaande voorbereiding. Uitstel is zeer onwenselijk.

Wegen en Verkeer

Het parkeerterrein sportpark Kalverhoek is in slechte staat en aan groot onderhoud toe. De gemeente Zaanstad staat hier (financieel) aan de lat. Op bestuurlijk niveau is hierover de afspraak gemaakt dat de kosten, op basis van de huidige raming, worden gedeeld door beide afdelingen. Beheer doet vanuit het MIP-OR een bijdrage van maximaal 400. De afdeling Sport stelt een even groot budget beschikbaar                

Tarief

Riolen

De prognose voor het rioolprogramma is gedaald van 124% naar 85%. Het dalen van de prognose heeft meerdere oorzaken:
- Er is voor een aantal projecten andere inzichten gekomen met betrekking tot het vervangen van het riool (ca. 900 minder uitgaven).
- Bij één project (ongerioleerde panden Zaandam) blijkt uit de eerste besteksraming dat het beschikbare krediet te hoog is (1000).
- Een aantal projecten (Havenbuurt, Vinkenstraat, Poelenburg W fase 3+4) is vertraagd door afstemming met andere projecten en ontwikkelingen intern dan wel extern (HHNK, woningstichting) (ca. 2400 minder uitgaven).
- Er zijn projecten waar budget naar achter is geschoven in verband met afstemming met burgers, door boomproblematiek of door een onduidelijke projectscope.

Uitbreiding

Cultuurhuis

De verwachting was dat het cultuurhuis in 2017-2018 gerealiseerd zou worden. Dit is nu volgens (ontwerpfase) VO+ planning september 2019 geworden.
De bijstelling (-1.500) vindt plaats omdat de kosten gefaseerd worden uitgegeven."               

Levensduurverlengend Onderhoud Vastgoed

De 226 welke in de begroting 2016 geraamd was voor levensduur verlengend onderhoud was grotendeels bestemd voor het Zaantheater. Bij de actualisatie van het meerjaren onderhoudsplan is dit bedrag voor het theater verhoogd, daarnaast is er in 2016 ook levensduur verlengend onderhoud opgevoerd voor een gemeentelijk pand in permanent beheer en voor een gymzaal (totaal 544).

Vervanging

Onderwijshuisvesting (IHP)

In afwachting van de te nemen besluiten in de actualisatie 15.2 hebben enkele projecten in het IHP vertraging opgelopen (-4.879). 

Onderwijshuisvesting (overig)

n.v.t.

Sporthallen

De onderrealisatie van 2015 is doorgeschoven naar 2016. Topsportcentrum de Koog komt medio 2016 gereed. Daarnaast is er in 2016 geen bijdrage uit de reserve sport gedaan, omdat er sprake is van economisch nut (2.131).

Sportvelden

Het vervangingsoverzicht van de kunstgras- en kunststofvelden is geactualiseerd: de renovatie van AV Zaanland wordt in 2016 uitgevoerd (ipv 2017) . Daarentegen wordt het B-veld van KFC later uitgevoerd, omdat deze met een aantal kleine ingrepen nog langer mee kan (586).

Sportpark de Omzoom

n.v.t.

Routekaart buitensport

n.v.t.

Zwembaden

Het investeringsbudget voor Zwembad de Slag is in afwachting van een besluit over de toekomst van het zwembad doorgeschoven naar 2019 (-2.111).

Onderwijshuisvesting (overig)

n.v.t.

03 Maatschappelijke voorzieningen

  1. Maatschappelijke voorzieningen