Portefeuillehouder:      D. Straat, A. Verschuren, J. Olthof, D. Emmer
Verantwoordelijk directeur:   C. Tip

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is door haar combinatie van wonen, werken, landschap en industrie een unieke gemeente. Daarnaast zijn we onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Door deze facetten is er volop potentie om te ontwikkelen. Het gevarieerde woningaanbod, goede bereikbaarheid, behoud van cultuurhistorisch erfgoed en landelijk gebied dragen bij aan deze ontwikkeling. Ook investeert de gemeente in verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, de (her)ontwikkeling van kansrijke locaties en ondersteuning van nieuwe initiatieven. Hierbij is het van belang om de juiste balans te vinden tussen ruimte voor ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit. Bovendien vragen de huidige economische, ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen om nieuwe manieren van werken oplossingen dan die we tot voor kort waren gewend.

De gemeente is verantwoordelijk voor een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeentegrenzen. Dat doet wij door middel van bestemmingsplannen en specifieke beleidskaders. Juist in deze tijd heeft de gemeente de taak om kaders te moderniseren en daarmee helderheid en overzicht te verschaffen. Het is de uitdaging om een goede balans te vinden tussen ruimte bieden aan de ene kant en bescherming van individu en collectief aan de andere kant.

Voortgang doelen

Mensen zijn en maken de stad. MAAK.Zaanstad gaat over de stad en dus over haar mensen.
Op thema-avonden, raadsconferenties en via video’s, blogs en reacties op sociale media hebben inwoners, ondernemers, raadsleden en bestuurders hun toekomstideeën gedeeld in vier focusgebieden: over wonen, bereikbaarheid, economie en toerisme, en arbeidsmarkt en onderwijs.
MAAK.Zaanstad is niet alleen een schets van de toekomst, maar bevat ook stappen die de stad wil en kan zetten om deze toekomst te bereiken. Hiervoor wordt een investerings- en uitvoeringsagenda gemaakt. De wereld verandert en daarmee veranderen ook de wensen van de stad. Daarom is het goed regelmatig de vraag aan de stad te stellen of de gemeente de goede dingen doet.

Na de transities in het Maatschappelijk Domein is de komst van de Omgevingswet een belangrijke opgave voor de Nederlandse gemeenten. De Omgevingswet waarbij de focus ligt op de samenhang tussen het gebied en de gebruiker op competenties en techniek, treedt naar verwachting eind 2018 in werking.
De verandering en de implementatie zijn van een dergelijke omvang, dat het belangrijk is om nu al keuzes te maken over de koers van het implementatietraject. Hiervoor wordt een implementatieplan Omgevingswet opgesteld. Dit plan geeft richting aan het implementatietraject en is daarmee essentieel voor een tijdige voorbereiding op de Omgevingswet. Omdat Zaanstad al ervaring heeft met onderdelen van de Omgevingswet in de vorm van pilots, zullen deze als leerpunt en uitgangspunt voor het implementatieplan dienen. Daarnaast wordt er gekeken naar de ervaringen van de decentralisaties uit het Maatschappelijk Domein.