Portefeuillehouder:      D. Straat
Verantwoordelijk directeur:   S. Tax a.i.

Programma doelstelling en rol van de gemeente

Zaanstad is een economisch dynamische stad. We willen dat alle Zaankanters werken en participeren naar vermogen en zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat kan alleen in een gezond economisch klimaat. Ondernemers en onderwijsinstellingen zijn daarin onmisbaar. Werken en leren zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zaanstad investeert daarom met partners in regionaal verband in ruimte voor werk en ondernemen, en in een goede verbinding tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd zijn veel verschillende organisaties aan zet om de werkgelegenheid in Zaanstad te laten groeien, zoals ondernemers, werknemers, onderwijs- en kennisinstellingen, en overheidsorganisaties in de regio. De gemeente zorgt vooral voor het verbinden van deze partners, het faciliteren van goede initiatieven en gericht investeren.

Iedere inwoner is zelf verantwoordelijk voor het vinden van werk. Lukt dat niet, dan stimuleert Zaanstad hem of haar zo snel mogelijk terug te keren in het reguliere werk. Mensen die langdurig niet kunnen deelnemen aan werk wordt gevraagd een bijdrage aan de stad te leveren. Zo nodig is er een vangnet.

Zaanstad regisseert en faciliteert waar het gaat om de relatie tussen economie en onderwijs om zo gewenste ontwikkelingen te stimuleren en aan te jagen. Als uitvoerder is de gemeente verantwoordelijk voor het verstrekken van uitkeringen en handhaving. Bij de bemiddeling van werklozen door een uitzendbureau is de gemeente opdrachtgever.

In het najaar van 2015 behandelt de raad de Strategische Agenda Werkgelegenheid, die zeven ambities bundelt. Deze onderwerpen komen in de hierna volgende paragrafen aan de orde.

1. Versterken van de economische structuur door passende vestigingsruimte aan te bieden
2. Behoud van bestaande bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven
3. Het midden- en kleinbedrijf tot motor van de lokale economie maken
4. Stimuleren van sociale innovatie door ondernemers
5. Bevorderen van de aansluiting tussen onderwijs en lokale arbeidsmarkt
6. Bemiddeling verzorgen naar werk voor werknemers die extra begeleiding nodig hebben
7. Verbeteren van ons beleid door meer kennis en inzicht

Voortgang doelen

De economische bedrijvigheid van Zaanstad zit in de lift en dit is terug te zien in de ontwikkelingen in de stad. Dit leidt ertoe dat bedrijven zich weer willen vestigen in de Zaanstreek. Tegelijkertijd is er een toename van het aantal uitkeringen. Hoewel hiervoor geen eenduidige oorzaak is, blijkt hier uit dat niet iedereen direct profiteert van de aantrekkende economie en dat verdient onze blijvende aandacht.

Zowel het aantrekken van de economie als de toename van het aantal uitkeringen in de Zaanstreek heeft zijn weerslag op de organisatie. Als organisatie willen en moeten wij meebewegen met deze dynamiek, zodat we de stad en haar inwoners optimaal kunnen faciliteren. De toenemende druk op de organisatie betekent echter dat we keuzes moeten maken, omdat het risico bestaat dat we kansen mislopen. Het effect kan zijn dat niet alle bedrijven die zich in Zaanstad zouden willen vestigen, kunnen worden gefaciliteerd.

Voor de Strategische Agenda Werkgelegenheid is een aantal bijeenkomsten georganiseerd met de raad en externe partijen. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de ambities toegelicht en is gezamenlijk gewerkt aan een verdiepingsslag.
Momenteel wordt druk gewerkt aan de uitvoering van de agenda. Dat leidt tot inzicht en om beter te kunnen doen wat nodig is heeft een financiële verschuiving plaatsgevonden. Er is extra budget toegevoegd aan de ambitie ‘Verbinding’, om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Door deze verschuiving is het mogelijk om projecten als ‘Leven Lang Leren’, loopbaanoriëntatie, Food Innovatie- event en Jobs of the Future uit te voeren. Deze extra inzet gaat ten koste van de financiële middelen die aan de ambities MVO en Participatie waren toebedeeld.