ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten19.60456520.170
Baten-1.267-462-1.729
Toevoegingen000
Onttrekkingen000

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

-192

0

-192

Beleidsbijstellingen

360

-462

-102

Herschikking

398

0

398

566

-462

104

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

LHBT Emancipatiebeleid

20

0

20

LHBT emancipatiebeleid; De gemeente Zaanstad ontvangt vanuit het gemeentefonds een uitkering LHBT. Hiermee wordt het project  LHBT gefinancierd dat wordt uitgevoerd door het bureau discriminatie zaken. De gelden worden ingezet voor de gezamenlijke doelstelling om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBT verder te bevorderen.

Bijstelling kapitaallasten 2016

18

0

18

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Positief resultaat 2015 VrZW

-231

0

-231

De VrZW sluit het boekjaar 2015 af met een positief resultaat, dat teruggegeven wordt aan de deelnemende gemeenten. Gemeente Zaanstad zal haar aandeel ontvangen (-231).

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Extra budget binnen de afdeling Havens en Vaarwegen

-40

0

-40

In 2016 is er extra capaciteit nodig vanwege vele grote projecten die onder andere door externe partners gerealiseerd worden, zoals renovatie Wilhelminasluis, vervanging Zaanbrug, samenwerking met Havenbedrijf Amsterdam om cruisevaart te bevorderen, provinciale wens tot centraliseren van brugbediening en het regionaliseren van de inning van havengelden. Vanuit het product Nautisch Beheer wordt er structureel bijgedragen (40) aan de extra benodigde capaciteit.

Funderingsherstel vanuit Gebruikstoezicht

400

-400

0

Voor 2016 moet er bij een aantal woningen kosten gemaakt worden voor het uitvoeren van funderingsherstel onder bestuursdwang. De kosten bestuursdwang worden bij de woningeigenaren teruggevorderd.

Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving

0

-62

-62

Voor het structureel uitvoeren van taken op het gebied van fietshandhaving is uitbreiding van de formatie met een depotbeheerder en een fietscoördinator noodzakelijk (62), zoals in 2015 geformaliseerd is. De kosten worden gedekt uit het budget voor het fietsbeleidsplan en hogere opbrengsten uit boetes en verkoop van in beslaggenomen fietsen (-62).

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

425

0

425

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-27

0

-27

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.