Jeugd en zorg

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling budget leerlingenvervoer

-240

0

-240

Circulaires gemeentefonds

1.338

0

1.338

Beleidsbijstellingen

Bijdrage GGD Zaanstreek/Waterland

484

0

484

Lagere algemene uitkering Rijk voor Beschermd Wonen

-1.833

0

-1.833

Overhevelen Wmo budget ten behoeve van bijzondere bijstand

0

0

0

Persoonsgebonden budget (PGB)

-1.900

0

-1.900

Raming gedecentraliseerde budgetten jeugd

545

0

545

Scholing en vervanging pedagogische medewerkers

-500

0

-500

Sociale Wijkteams uitvoeringsbudget

1.111

-600

511

Transformatie Maatschappelijk Domein

-2.583

-114

-2.696

Uitvoeringsbudget jeugdteams

3.707

-748

2.959

Voor-en nadelen zorgbudgetten Wmo en jeugd

-857

0

-857

Wmo hulp bij het huishouden, extramurale begeleiding en voorzieningen

-1.642

-100

-1.742

Herschikking

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

-60

0

-60

Invullen restant inkooptaakstelling

-77

0

-77

Kostenverdeling

1.542

0

1.542

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

0

-3.950

-3.950

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-111

0

-111

Werk, inkomen en economie

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

-16

0

-16

Circulaires gemeentefonds

621

0

621

Beleidsbijstellingen

Begroting 2016 Baanstede

-446

446

0

Bijstelling rijksbijdrage Participatiewet (BUIG)

0

4.290

4.290

Deelname Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP) Noordzeekanaalgebied

25

-25

0

Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

100

0

100

Subsidie Europees Sociaal Fonds

0

-376

-376

Toevoeging reserve participatiemiddelen aan reserve werkgelegenheidsprojecten

40

-40

0

Transformatie Maatschappelijk Domein

0

-88

-88

VVV functie toerisme

37

0

37

Herschikking

Formatiewijziging

-76

0

-76

Intensivering contacten met bedrijven

-95

0

-95

Invullen restant inkooptaakstelling

9

0

9

Kostenverdeling

840

-5

835

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

0

3.950

3.950

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-16

0

-16

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

-250

0

-250

Maatschappelijke voorzieningen

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling budget leerlingenvervoer

220

20

240

Bijstelling kapitaallasten 2016

-146

-70

-216

Circulaires gemeentefonds

301

-22

279

Beleidsbijstellingen

Actualisatie huuropbrengsten

0

28

28

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

1.208

-1.208

0

Dotatie reserve De FluX

0

0

0

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf 2015

143

0

143

Huursubsidie sportverenigingen

-44

44

0

Intensivering van de programmaorganisatie IHP

120

0

120

Maatschappelijke begeleiding statushouders

592

-592

0

Onderhoud onderwijshuisvesting

100

0

100

Projectmanagement bestuursopdracht Zaanse Schans

30

0

30

Scholing en vervanging pedagogische medewerkers

500

0

500

Sportbedrijf

36

44

80

Transformatie Maatschappelijk Domein

-107

0

-107

Volwasseneducatie 2016-2017

1.131

-1.131

0

Wijkactieplan Poelenburg (WAP)

246

-246

0

Herschikking

Invullen restant inkooptaakstelling

10

0

10

Kostenverdeling

804

-1

803

Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek

70

0

70

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

250

0

250

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

-254

0

-254

Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie MPG 16.1

5.420

-5.420

0

Bijstelling kapitaallasten 2016

-140

0

-140

Beleidsbijstellingen

Actualisatie huuropbrengsten

0

-60

-60

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

-427

427

0

Actualisatie vastgoed

129

-176

-47

Bootverbinding Amsterdam - Zaandam (1 mei - 31 december 2016)

85

-85

0

Continuering en verbreding Zaans Proeflokaal

120

0

120

Correctie onttrekking reserve Monumenten

-10

10

0

Omgevingsplan Hembrugterrein

250

0

250

Onttrekking reserve Woonschepen

52

-52

0

Reductie inkomsten parkeren versus naheffing.

0

100

100

Subsidie Kalverpolder

150

-150

0

Subsidies projecten milieu

502

-502

0

Uitkoopregeling Hoogspanning 2016

45

0

45

Voorbereidingskosten grondexploitatie Hemmes.

72

0

72

Voorziening Wilhelminasluis

115

0

115

Besluit pre prioritair

Sloop sporthal De Vang

340

0

340

Herschikking

Formatiewijziging

-68

0

-68

Invullen restant inkooptaakstelling

-4

0

-4

Kostenverdeling

439

-15

423

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-48

0

-48

Milieu en duurzaamheid

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

0

0

0

Circulaires gemeentefonds

1.886

0

1.886

Overdracht BRZO-inrichtingen

-40

0

-40

Beleidsbijstellingen

Actualisatie klimaat

1.024

-1.024

0

Ruimtelijke milieuvisie

50

0

50

Subsidies projecten milieu

300

-300

0

Herschikking

Kostenverdeling

179

-17

161

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Beheer buitenruimte

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

-1.139

0

-1.139

Beleidsbijstellingen

Aanplant bomen door stormschade uit 2015

245

-245

0

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

217

-217

0

Bijstelling onttrekking reserve Openbare Ruimte

25

-25

0

Chemievrij onderhoud begraafplaatsen

0

0

0

Ontrekking reserve versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut

339

-339

0

Procesmanager integrale veiligheid bruggen

85

0

85

Stadsecoloog

-50

0

-50

Herschikking

Invullen restant inkooptaakstelling

-82

0

-82

Kostenverdeling

-299

-1

-300

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

393

0

393

Veiligheid en handhaving

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

18

0

18

LHBT Emancipatiebeleid

20

0

20

Positief resultaat 2015 VrZW

-231

0

-231

Beleidsbijstellingen

Extra budget binnen de afdeling Havens en Vaarwegen

-40

0

-40

Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving

0

-62

-62

Funderingsherstel vanuit Gebruikstoezicht

400

-400

0

Herschikking

Kostenverdeling

425

0

425

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-27

0

-27

Burger en bestuur

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

-78

0

-78

Circulaires gemeentefonds

91

0

91

Prijsstijging VOG

30

-30

0

Reductie inkomsten op reisdocumenten

-120

120

0

Referendum Associatieverdrag Oekraïne

172

0

172

Vakantietoelage IKB 2016

2.600

0

2.600

Beleidsbijstellingen

Facilitaire dienstverlening aan derden

190

-190

0

Hogere inhuur Personeel & Organisatie

-100

0

-100

ICT-dienstverlening aan derden

135

-135

0

Reductie kosten en opbrengsten eigenverklaringen

-30

30

0

Reiniging gevel stadhuis

83

-83

0

Sportbedrijf

-80

0

-80

Vrijval reserve Nieuw Stadhuis

0

-1.279

-1.279

Herschikking

Beheer applicatie leerlingenvervoer

25

0

25

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

60

0

60

Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d..

-62

0

-62

Invullen restant inkooptaakstelling

180

0

180

Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

365

0

365

Invulling taakstelling leidinggevenden

219

0

219

Kostenverdeling

1.037

-128

909

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-14

0

-14

Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie

-38

0

-38

Financiën

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Bijstelling kapitaallasten 2016

514

0

514

Circulaires gemeentefonds

0

-3.868

-3.868

Beleidsbijstellingen

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

0

0

0

Hogere accountantskosten 2016

55

0

55

Herschikking

Invullen restant inkooptaakstelling

-1

0

-1

Kostenverdeling

-134

0

-134

Hulpkostenplaatsen

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

Actualisatie MPG 16.1

-421

421

0

Bijstelling kapitaallasten 2016

0

0

0

Circulaires gemeentefonds

22

0

22

Stijging salarislasten als gevolg van CAO-ontwikkelingen

414

0

414

Beleidsbijstellingen

Bijstelling inhuurbudget omgevingsplannen

50

0

50

Correctie dekking loonkosten vakspecialist

67

0

67

Detacheringsvergoeding Provincie Noord-Holland

0

-40

-40

Extra budget binnen de afdeling Havens en Vaarwegen

230

0

230

Extra capaciteit Stedelijke Ontwikkeling

70

0

70

Fietsbeleidsplan: voortzetten en bestendigen aanpak fietsenhandhaving

62

0

62

Formatiewijziging afdeling Projecten

0

0

0

Formatiewijziging straattoezicht

71

0

71

Hogere inhuur Personeel & Organisatie

230

0

230

Hogere kosten inhuur Accounting & Inkoop

356

-13

343

Hogere kosten inhuur facilitaire zaken.

-101

-15

-116

Hogere kosten inhuur ten behoeve van Control

225

0

225

IBT vacatureruimte en dienstverlening aan derden

0

-100

-100

Inzet vergunningen centrum

250

0

250

Krimp formatie (functie vakspecialist)

0

0

0

Managementondersteuning hogere kosten inhuur

98

0

98

Pensioenvoorziening wethouders

75

0

75

Stadsecoloog

50

0

50

Transformatie Maatschappelijk Domein

2.891

0

2.891

Uitbreiding juridische capaciteit bij handhaving kinderopvang.

45

0

45

Vakspecialisten naar Wonen

0

0

0

Herschikking

Beheer applicatie leerlingenvervoer

-25

0

-25

Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d..

62

0

62

Doorbelasting twee programmamanagers

0

0

0

Formatiewijziging

144

0

144

Intensivering contacten met bedrijven

95

0

95

Invullen restant inkooptaakstelling

-34

0

-34

Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

-365

0

-365

Invulling taakstelling leidinggevenden

-219

0

-219

Kostenverdeling

-4.832

168

-4.664

Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek

-70

0

-70

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

240

0

240

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

-139

0

-139

Vormen tijdelijke Flexpool Maatschappelijk Domein

0

0

0

Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie

38

0

38

Totaal programma

-421

421

0