ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten55.2424.66559.907
Baten-9.216-333-9.549
Toevoegingen2000200
Onttrekkingen-1.486-1.362-2.848

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

2.695

90

2.785

Beleidsbijstellingen

198

-1.657

-1.459

Herschikking

1.772

-128

1.644

4.665

-1.695

2.970

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2016

-78

0

-78

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Prijsstijging VOG

30

-30

0

De prijs voor de verklaring omtrent gedrag is voor 2016 vastgesteld en valt hoger uit.  Afgezet tegen het verwachte aantal af te geven VOG’s geeft dit een stijging van (-30). De opbrengsten worden afgedragen aan het Rijk (30).

Reductie inkomsten op reisdocumenten

-120

120

0

Paspoorten en identiteitskaarten zijn iets goedkoper geworden, wat een neerwaarts effect heeft op de omzet (70). De opbrengsten worden afgedragen aan het Rijk waardoor de lasten navenant dalen (-70).Daarnaast is de verhouding tussen paspoorten en identiteitskaarten aan wijziging onderhevig omdat burgers vaker kiezen voor de goedkopere identiteitskaart met eveneens lagere lasten (-50) én baten (50) tot gevolg.

Circulaires gemeentefonds

91

0

91

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Referendum Associatieverdrag Oekraïne

172

0

172

Ten behoeve van het referendum over Associatieverdrag met Oekraïne zijn de kosten 263. Deze middelen zijn via de decembercirculaire (172) en meicirculaire (91) beschikbaar  gesteld.

Vakantietoelage IKB 2016

2.600

0

2.600

In verband met de invoering van het Individueel Keuze Budget (IKB), is wettelijk bepaald dat gemeenten in 2017 niet de reguliere twaalf  maanden maar negentien maanden vakantiegeld uitbetalen. Dit als gevolg van de gebruikelijke opbouw van het vakantiegeld.  Het vakantiegeld beslaat daarmee de periode juni 2016 tot en met december 2017. De Commissie BBV geeft de richtlijn mee om voor het deel 2016 een incidentele verplichting op te nemen  bij de jaarrekening 2016. Bij de najaarsrapportage zal worden beoordeeld of dit bedrag nog bijgesteld moet worden aangezien het is berekend op basis van de werkelijke bezetting in mei 2016.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Hogere inhuur Personeel & Organisatie

-100

0

-100

In verband met de inzet van beleidsadviseurs op projecten inzake duurzame inzetbaarheid, vertaling Strategisch Personeelsmanagement in HR instrumentarium en het vergroten van integriteitsbewustzijn, wordt materieel budget omgezet in capaciteitsbudget om deze opgave te realiseren. De ruimte in het materiële budget is ontstaan doordat Zaanstad dit jaar meer onderzoeken in eigen beheer uitvoert. Daarnaast wordt een aantal Arbo-onderzoeken verschoven om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van duurzame inzetbaarheid. Per saldo is er sprake van een nadeel (130).

Facilitaire dienstverlening aan derden

190

-190

0

Bijstelling van de facilitaire budgetten als gevolg van externe dienstverlening aan derden. In dit geval aan de UWV en aan de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Vrijval reserve Nieuw Stadhuis

0

-1.279

-1.279

Vrijval van de reserve Nieuw Stadhuis i.v.m. het loslaten van de projectfinanciering van 3,7% naar de omslagrente van 3,0 % m.i.v. 2017.

ICT-dienstverlening aan derden

135

-135

0

Bijstelling van de ICT-budgetten als gevolg van externe dienstverlening aan derden. In dit geval aan de OVER-gemeenten (baten -35 en lasten 35) en de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland  (baten -100 en lasten 100)

Reiniging gevel stadhuis

83

-83

0

De reserve Inrichting Nieuwe Stadhuis kent in 2016 een saldo van 83. Voorgesteld wordt dit bedrag te gebruiken voor het reinigen van de gevel van het stadhuis. Omdat reiniging al enige tijd niet heeft plaatsgevonden moeten extra kosten gemaakt worden voor het afvoeren van het vuile water. Er kan waarschijnlijk geen gebruik worden gemaakt van de bestaande glasbewassingsinstallatie op het dak waardoor extra inhuur van een hoogwerker nodig is. Tevens zullen er verkeersmaatregelen getroffen moeten worden.

Reductie kosten en opbrengsten eigenverklaringen

-30

30

0

Aanpassing begroting op de terugloop in aantallen eigenverklaringen, welke een reductie op de kosten en inkomsten van de eigenverklaringen te zien geven. De verschuiving wordt veroorzaakt door de mogelijkheid om digitaal verklaring aan te leveren bij het CBR.

Sportbedrijf

-80

0

-80

Bij de Begroting 2016-2019 is een saldoneutrale mutatie gemaakt waarbij verschillende budgetten zijn omgezet in een bijdrage aan het sportbedrijf. Deze mutatie is hiervan een vervolg, waarbij ook budgetten voor school- en zwemvervoer en gymnastiekuren basisonderwijs op de juiste plek worden begroot. Hierin zit tevens een herschikking met budgetten van programma 8.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Invullen restant inkooptaakstelling

180

0

180

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Kostenverdeling

1.037

-128

909

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Invulling taakstelling Bedrijfsvoering

365

0

365

Conform de analyse die is opgesteld is de taakstelling voor de burap voor een groot deel ingevuld. De interventies, zoals digitalisering en automatisering, die in het verleden zijn ingezet leiden voorzichtig aan tot minder werk. De effecten treden wel minder snel op en zijn minder omvangrijk om in 2016 de gehele taakstelling in te kunnen vullen. Uit de personeelsplanning voor bedrijfsvoering blijkt bovendien dat er incidenteel extra capaciteitsbehoefte bestaat om naast het reguliere werk ook de verbeterprojecten goed uit te kunnen voeren.

Invulling taakstelling leidinggevenden

219

0

219

Door op meerdere plekken, waaronder op directieniveau, te werken met een grotere span of control is een structurele oplossing gevonden voor deze taakstelling.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-14

0

-14

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.

Webcare formatieplek uit materieel budget Communicatie

-38

0

-38

Ten behoeve van de ontwikkeling en de uitvoering van webcare (reactief en actieve inzet van sociale media in de dienstverlening en communicatie) wordt de afdeling Communicatie & Kabinet structureel uitgebreid met 0,89 fte. De dekking komt uit het materiële kostenbudget van Communicatie.

Dekking formatie ten behoeve van webcare e.d..

-62

0

-62

Vanuit de vastgestelde visie op digitale dienstverlening en online communicatie waarin o.a. het optimaliseren van de website, omgevingsanalyses en verbeteren online presentatie verder in de vorm van “webcare” ontwikkeld worden, is er voor het onderbrengen van deze taak bij het KCC Callcenter een herschikking noodzakelijk. Hierin wordt de formatieve ruimte gecreëerd om deze taak binnen de bestaande kaders uit te voeren waarbij er deels materieel budget wordt omgezet in formatieve ruimte.

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

60

0

60

De applicatie Mens Centraal is ter ondersteuning van de uitvoering van de 3 decentralisaties. Het beheer van de applicatie vindt centraal plaats en daarom wordt het budget centraal gezet.

Beheer applicatie leerlingenvervoer

25

0

25

De applicatie leerlingenvervoer wordt centraal beheerd. Het budget voor het beheer wordt daarom centraal gezet. Bij de Burap 2015 is het incidenteel doorgevoerd, het gaat om structureel beheer en daarom wordt het budget structureel overgezet.