ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten115.232-1.076114.155
Baten-3.812-214-4.026
Toevoegingen000
Onttrekkingen0-5.298-5.298

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

1.098

0

1.098

Beleidsbijstellingen

-3.467

-1.562

-5.029

Herschikking

1.293

-3.950

-2.657

-1.076

-5.512

-6.588

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Circulaires gemeentefonds

1.338

0

1.338

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Bijstelling budget leerlingenvervoer

-240

0

-240

In eerdere jaren zijn de kosten van leerlingenvervoer gestegen. De oorzaken van deze stijging zijn: de toename van het aantal toekenningen, de stijging van het aantal rolstoelvoertuigen, minder mogelijkheden om leerlingen te combineren in één rit en omdat er meer begeleiders zijn ingezet.Van sommige ouders/verzorgers van leerlingen van het primair onderwijs wordt een eigen bijdrage gevraagd, het aantal eigen bijdragen is de afgelopen jaren gedaald, waardoor de baten nu ook iets naar beneden wordt bijgesteld.Bij deze burap wordt voorgesteld om deze verhoging van lasten te dekken uit het beschikbare stuurbudget bij het Maatschappelijk domein.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Transformatie Maatschappelijk Domein

-2.583

-114

-2.696

Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie van taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie naar Zaanstad. In 2016 vindt doorontwikkeling en verdere transformatie plaats. Deze mutatie heeft vooral betrekking op de formatie. Enerzijds gaat het om een administratieve verwerking van eerdere taakstellingen op de interne formatie. Op onderdelen gaat het ook om tijdelijke en soms structurele uitbreiding van de formatie om het juiste maatwerk aan inwoners te kunnen bieden. Deze uitbreidingen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Omdat de verdeling van personeelskosten over de programma’s heen is op de programma’s 1, 2 en 3 een saldo zichtbaar.

Uitvoeringsbudget jeugdteams

3.707

-748

2.959

Voor 2016 zijn de nieuwe contracten en budgetten voor de jeugdteams vastgesteld op 7,5 mln. Dit is in lijn met de opgave die de teams hebben om zwaardere zorg te voorkomen door te investeren aan de voorkant. In de huidige begroting is er 4,7 mln. geraamd. Daarnaast worden er in 2016 kosten (130) gemaakt voor de verbouwing en verhuizing van een locatie van een jeugdteam. Conform B&W besluit 2016/36562 krijgen de jeugdteams in 2016 eenmalig 748 voor het uitvoeren van de herindicaties. Ter dekking hiervan wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve herindicaties gedaan (-748). Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Sociale Wijkteams uitvoeringsbudget

1.111

-600

511

Voor 2016 en verder zijn de nieuwe contracten en budgetten vastgesteld. Daarnaast krijgen de sociale wijkteams extra budget voor formatie uitbreiding om tegemoet te komen aan de daar gevoelde werkdruk. Dit is in lijn met de opgave die de teams hebben om zwaardere zorg te voorkomen door te investeren aan de voorkant.In 2016 krijgen de wijkteams budget voor herindicaties Wmo (600). In 2015 zijn de herindicaties kortdurend, maximaal voor 1 jaar, afgegeven. Dit betekent dat in 2016 veel cliënten opnieuw geïndiceerd moesten worden. De wijkteams hadden onvoldoende capaciteit om dit uit te kunnen voeren. Om deze taak uit te kunnen voeren is tijdelijk extra capaciteit ingezet voor het eerste half jaar. Ter dekking hiervan wordt een onttrekking aan de bestemmingsreserve herindicaties gedaan (-600).Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Raming gedecentraliseerde budgetten jeugd

545

0

545

De begroting voor 2015 en 2016 voor jeugd is gemaakt op basis van de eerste inschatting na de decentralisatie van de taken door het Rijk. Het betrof een eerste opzet. Inmiddels zijn voor alle jeugdtaken contracten gesloten voor de zorg in natura en is in beeld welke kosten via de niet-gecontracteerde partijen (voor PGB’s) worden gemaakt. De begroting 2016 en verder wordt aangepast (545) conform de afgesloten contracten met de zorgaanbieders en de verwachte afname van de niet-gecontracteerde partijen. Deze wordt verrekend met andere producten binnen programma Jeugd en Zorg; het gaat derhalve om een verschuiving binnen de budgetten voor zorg, er wordt geen beroep gedaan op de algemene middelen. Daarnaast wordt ten behoeve van het inzicht en de sturing de inrichting van de begroting jeugd op onderdelen verder verfijnd. Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Wmo hulp bij het huishouden, extramurale begeleiding en voorzieningen

-1.642

-100

-1.742

De afgelopen tijd is een (landelijke) trend zichtbaar dat er geld overblijft op de verstrekking van de fysieke Wmo-voorzieningen zoals trapliften, scootmobielen, woningaanpassingen, etc. Mensen schaffen steeds vaker dergelijke voorzieningen zelf aan, zonder een beroep te doen op de gemeente. Daar staat tegenover dat het budget voor de hulp bij het huishouden en begeleiding te krap was begroot. Door een verschuiving tussen beide posten worden deze budgetten vanaf 2016 structureel aan het reële niveau aangepast. Voor de verstrekking van fysieke voorzieningen is het een neerwaartse aanpassing (-2.725) en voor de HBH en begeleiding een opwaartse aanpassing (1.283).Door het Rijk zijn voor 2015 en 2016 middelen ter beschikking gesteld om de daling van de werkgelegenheid in de lichte huishoudelijke hulp te dempen. Zaanstad heeft voor de regio middelen hiervoor ontvangen. Het gebruik van deze regeling komt in 2016 op gang. Desondanks is de verwachting is dat een deel van het toegekende budget ad 1.500 niet nodig zal zijn (-200).Voor de vervoersvoorzieningen in de Wmo ontvangt de gemeente een eigen bijdrage van de cliënten. De inkomsten bedragen ca 115 per jaar. Deze inkomsten waren niet volledig in de begroting opgenomen (-100).Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Overhevelen Wmo budget ten behoeve van bijzondere bijstand

0

0

0

Sinds 1 januari 2015 kent Zaanstad een regeling voor de tegemoetkoming van chronisch zieken en gehandicapten die extra kosten hebben in verband met hun ziekte of beperking. Daarvoor heeft Zaanstad 1.500 in de Algemene Uitkering gekregen. De jaarlijkse kosten  bedragen 1 mln en worden vanuit de bijzondere bijstand betaald. Dit bedrag is middels een budgetverschuiving van het decentralisatiebudget Wmo naar het budget bijzondere bijstand overgeheveld. Deze budgetbeschuiving heeft voor de begroting 2016 reeds plaatsgevonden. Bij deze Burap wordt het restant ad 464 eveneens overgeheveld ten behoeve van andere onderdelen van bijzondere bijstand.

Bijdrage GGD Zaanstreek/Waterland

484

0

484

In 2015 is de begroting opnieuw ingericht en zijn budgetten daarmee ook verschoven. Hierdoor sluit de gemeentelijke bijdrage aan de GGD niet aan op de begrotingsposten volksgezondheid en jeugdgezondheidszorg, het verschil is 484. In 2015 is het tekort incidenteel gedekt uit het stuurbudget. Om begroting en werkelijk te betalen bijdrage aan de GGD beter op elkaar te laten aansluiten, vindt nu een structurele herschikking van de middelen plaats ten laste van het stuurbudget.Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Voor-en nadelen zorgbudgetten Wmo en jeugd

-857

0

-857

Voor het opvangen van schommelingen in de zorgbudgetten Wmo en jeugd binnen programma 1 is er stuurbudget beschikbaar. De voor- en nadelen op de zorgbudgetten in 2016 bedragen -857. Dit bedrag wordt gehaald uit het stuurbudget. Daarmee wordt er geen beroep gedaan op de algemene middelen. Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Scholing en vervanging pedagogische medewerkers

-500

0

-500

Zoals in de Kadernota 2017-2020 opgenomen is voor de scholing en vervanging van pedagogische medewerkers in het kader van de harmonisatie van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een incidentele investering van 2 mln. nodig. De investering wordt verspreid over de jaren 2016 tot en met 2019, jaarlijks 500. In de kadernota is besloten om de investering te dekken uit de algemene middelen. Er wordt voorgesteld om het deel 2016 te dekken uit het beschikbare stuurbudget (-500).

Persoonsgebonden budget (PGB)

-1.900

0

-1.900

Bij het opstellen van de meerjarige begroting voor de PGB's is uitgegaan van een VNG-advies waarbij voor de PGB’s Jeugd 15% van het totaalbudget Jeugd is gereserveerd. In 2015 hebben herindicaties van PGB plaatsgevonden door het Jeugdteam en bleek er minder behoefte te zijn aan PGB’s. Het in de begroting voor PGB’s opgenomen bedrag voor zowel de Wmo als jeugd worden structureel naar beneden bijgesteld. Alle gemelde voor- en nadelen met betrekking tot WMO en jeugd zijn binnen programma 1 per saldo nul, omdat deze worden gedekt uit het stuurbudget.

Lagere algemene uitkering Rijk voor Beschermd Wonen

-1.833

0

-1.833

In de decembercirculaire 2015 is de gemeente geïnformeerd over de omvang en de verdeling van de algemene uitkering, de integratie-uitkering Sociaal domein en de decentralisatie- en integratie uitkeringen voor het jaar 2015 en de volgende jaren. De eerdere verdeling van de gelden voor Beschermd Wonen is hierin aangepast naar aanleiding van een verdiepend onderzoek. In 2016 krijgt de Gemeente Zaanstad 1,8 mln minder voor Beschermd Wonen.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

1.542

0

1.542

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Beheerkosten applicatie Mens Centraal

-60

0

-60

De applicatie Mens Centraal is ter ondersteuning van de uitvoering van de 3 decentralisaties. Het beheer van de applicatie vindt centraal plaats en daarom wordt het budget centraal gezet.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-111

0

-111

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.

Invullen restant inkooptaakstelling

-77

0

-77

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

0

-3.950

-3.950

De Algemene Reserve Sociaal (ARS) is gevormd om risico’s in het maatschappelijk domein op te vangen. Op dit moment is de ARS gekoppeld aan programma 2 Werk, Inkomen en Economie. De risico’s in het maatschappelijk domein hebben op dit moment voornamelijk betrekking op programma 1 Jeugd en Zorg.  De ARS wordt daarom gekoppeld aan programma 1.