ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten83.79273384.525
Baten-60.1763.909-56.268
Toevoegingen04040
Onttrekkingen-4.8294.243-586

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

606

0

606

Beleidsbijstellingen

-244

4.207

3.963

Herschikking

411

3.945

4.356

773

8.152

8.925

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Circulaires gemeentefonds

621

0

621

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Bijstelling kapitaallasten 2016

-16

0

-16

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Deelname Sluis- en Haven Informatiepunt (SHIP) Noordzeekanaalgebied

25

-25

0

Voor het bouwen van de nieuwe sluis in IJmuiden wordt een nieuw informatiepunt gerealiseerd. Zaanstad is gevraagd om 200 bij te dragen aan de exploitatie hiervan. Dit is 40 per jaar (op basis van 5 jaar), waarvan 15 wordt gedekt binnen economie en 25  gedekt uit de reserve werkgelegenheidsprojecten.

Begroting 2016 Baanstede

-446

446

0

De vormgeving van het Participatiebeleid is momenteel in volle gang. Als gevolg hiervan is de herstructurering van het Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede) voorlopig aangehouden. Het budget voor de herstructurering (-446), en de bijbehorende onttrekking aan de reserve Herstructurering Baanstede (446) worden teruggedraaid.

Regionaal actieplan jeugdwerkloosheid

100

0

100

In de septembercirculaire 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de aanpak van jeugdwerkloosheid. Zaanstad ontvangt als een van de 35 (centrum)gemeenten van arbeidsmarktregio’s middelen voor de uitvoering van regionale plannen om meer jongeren met een kwetsbare arbeidsmarktpositie actief  naar werk te bemiddelen (100).

Subsidie Europees Sociaal Fonds

0

-376

-376

Van het Europees Sociaal Fonds is een subsidie ontvangen (376) voor werkgelegenheidsprojecten uit voorgaande jaren. Deze projecten zijn betaald uit eigen budgetten van de gemeente Zaanstad. De subsidie wordt achteraf ontvangen, zodat de projecten niet rechtstreeks uit de subsidie betaald konden worden.

Transformatie Maatschappelijk Domein

0

-88

-88

Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie van taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie naar Zaanstad. In 2016 vindt doorontwikkeling en verdere transformatie plaats. Deze mutatie heeft vooral betrekking op de formatie. Enerzijds gaat het om een administratieve verwerking van eerdere taakstellingen op de interne formatie. Op onderdelen gaat het ook om tijdelijke en soms structurele uitbreiding van de formatie om het juiste maatwerk aan inwoners te kunnen bieden. Deze uitbreidingen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Omdat de verdeling van personeelskosten over de programma’s heen is op de programma’s 1, 2 en 3 een saldo zichtbaar.

Toevoeging reserve participatiemiddelen aan reserve werkgelegenheidsprojecten

40

-40

0

Het doel van de reserve participatiemiddelen is het bekostigen van participatie-activiteiten in de breedste zin van het woord. Deze doelstelling is gelijk aan het doel van de reserve werkgelegenheidsprojecten. Om deze reden wordt het saldo van de reserve participatiemiddelen toegevoegd aan de reserve werkgelegenheidsprojecten.

VVV functie toerisme

37

0

37

De gemeente verleent een financiele bijdrage voor de tijdelijke VVV voorziening in het centrum van Zaandam conform de onlangs verschenen nota Toerisme.

Bijstelling rijksbijdrage Participatiewet (BUIG)

0

4.290

4.290

Het Rijk heeft een bijstelling van de rijksbijdrage Participatiewet (BUIG) bekend gemaakt. De ontwikkeling van het macrobudget en de aantallen bijstandsgerechtigden leiden tot een daling van inkomsten (4.290). Het budget voor uitgaven Participatiewet (dat zijn bijstandsuitkeringen, IOAW, IOAZ) wordt thans niet gewijzigd. Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal wordt in Zaanstad een hoger aantal uitkeringen dan begroot verwacht. Anderzijds is de gemiddelde uitkering lager dan begroot.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

840

-5

835

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Formatiewijziging

-76

0

-76

Met deze begrotingswijziging worden medewerkers verplaatst binnen de gemeentelijke organisatie voor in totaal 1,89 fte.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-16

0

-16

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.

Intensivering contacten met bedrijven

-95

0

-95

In de begroting is budget opgenomen voor formatieuitbreiding binnen Economie. Deze functionarissen zullen hun tijd vooral besteden aan meer contacten met de winkeliers en actieve acquisitie richting bedrijven en investeerders, met als doel om (nog) meer succes te behalen bij de uitgeefbare gronden op bijvoorbeeld Hoogtij.

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

-250

0

-250

Het beschikbare budget (550) en de bijdrage uit product economie 50 (totaal 600) wordt verdeeld ten behoeve van de versterking van Toerisme, Marketing en Evenementen. Dit is exclusief de formatie (76) die reeds verwerkt is en de (100) die al beschikbaar is gesteld voor marketing. Totaal is daarmee nog te verdelen (424)Daarvan wordt (50) bestemd voor marketing algemeen. (250) wordt toegevoegd tbv evenementen en (124) komt beschikbaar voor toerisme.

Invullen restant inkooptaakstelling

9

0

9

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Overheveling Algemene Reserve Sociaal van programma 2 naar programma 1

0

3.950

3.950

De Algemene Reserve Sociaal (ARS) is gevormd om risico’s in het maatschappelijk domein op te vangen. Op dit moment is de ARS gekoppeld aan programma 2 Werk, Inkomen en Economie. De risico’s in het maatschappelijk domein hebben op dit moment voornamelijk betrekking op programma 1 Jeugd en Zorg.  De ARS wordt daarom gekoppeld aan programma 1.