Een aantrekkelijke culturele infrastructuur in Zaanstad

0 1 0 0

Zaanstad is een cultureel aantrekkelijke stad. Waar bewoners en bezoekers genieten van het gevarieerde cultuuraanbod en de kans krijgen zich cultureel te ontplooien. Het cultuuraanbod versterkt de Zaanse identiteit en draagt bij aan een sterk cultureel imago. Bezoekers komen graag naar Zaanstad toe. Cultuur biedt ontspanning en is een van de manieren om mee te doen in de stad.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Waarderingscijfer cultureel aanbod6.4 (2012)6,66,76,7>6.6Zaanpeiling
Ranking cultureel aantrekkelijke stad t.o.v. 50 steden4543434344Atlas voor Gemeenten

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ondersteunen en stimuleren van cultuur in Zaanstad Op koers

Via het stimuleringsproject Cultuureducatie met Kwaliteit werkt FluXus aan het bevorderen van de cultuureducatie in het basisonderwijs. Inmiddels is bekend dat het ministerie van OC&W de huidige subsidieregeling na 2017 met nog eens vier jaar verlengt. Ook de Bieb draagt via leesbevorderingsactiviteiten bij aan cultuureducatie. Aanvullend op het Fonds Meedoen biedt het Jeugdcultuurfonds een financiële tegemoetkoming waarmee kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen deelnemen aan culturele activiteiten.

Volgens planning wordt in 2016 het Voorlopig Ontwerp voor het cultuurcluster omgezet in een Definitief Ontwerp en start daarna de voorbereiding (bestek) voor de realisatiefase. Gelijktijdig zal ook de organisatorische samenwerking tussen de verschillende functies verder vorm krijgen.

Met onze Zaanse culturele en cultuurhistorische kwaliteiten kunnen we het culturele aanbod en de identiteit en het imago van Zaanstad nog meer versterken. Daarmee kan de aantrekkelijkheid en aantrekkingskracht van de stad voor zowel bewoners als bezoekers/toeristen worden vergroot. Dat vraagt om meer lokale en regionale samenwerking, vooral op museaal en evenementengebied. Waar nodig en mogelijk biedt de gemeente (tijdelijke) ondersteuning aan nieuwe initiatieven die een meerwaarde kunnen bieden. De evenementennota Zaanse Smaakmakers is in 2015 geëvalueerd. De koerswijzigingen die daaruit voortkomen worden vanaf 2016 uitgewerkt en ingevoerd.

Wij zijn voorstander van meer samenwerking tussen lokale omroepen, maar het initiatief hiertoe zal in eerste instantie vanuit de organisaties zelf moeten komen.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
% scholen dat meedoet aan cultuureducatie met kwaliteit30%50%50%50%Fluxus
Aantal jongeren dat bereikt wordt met individuele subsidie182138200200Meedoen Zaanstad en Jeugdcultuurfonds

Activiteiten:

 • Bieden van individuele financiële ondersteuning voor cultuurparticipatie d.m.v. het Fonds Meedoen en het Jeugdcultuurfonds
 • In opdracht zal de gemeentelijke kunstcollectie (binnenkunst) volgens een plan worden afgestoten. Waarbij de kunstwerken afkomstig van de Beeldende Kunst Regeling eerst voor een bescheiden vergoeding worden aangeboden aan de makers
 • Werken aan versterking en vernieuwing van cultuur in Zaanstad (doorontwikkeling vanuit de Toekomstagenda Cultuur)
 • Verstrekken van subsidies voor bibliotheek, musea, podia, lokale omroep, filmtheater en cultuureducatie
 • Subsidies verstrekken voor amateurkunst, kleine culturele organisaties en activiteiten. Amateurkunstverenigingen hebben zekerheid over de subsidie t/m 2018. Ook is ruimte voor eenmalige subsidies.
 • Inzetten van combinatiefunctionarissen Cultuur door FluXus (in samenwerking met onderwijs en cultuur), om basisschoolleerlingen te stimuleren buitenschools culturele activiteiten te beoefenen
 • Gebruiken van het verruimde budget voor evenementen, passend bij onze ambitie, voor de versterking van bestaande evenementen, popups en het aantrekken van nieuwe, interessante evenementen waarmee Zaanstad en de Zaanstreek zich kunnen profileren
 • Voorbereidingen cultuurcluster (gebouw; organisatorische samenwerking)
 • Afstemmen met het onderwijsveld over voortgang, afronding en follow-up project Cultuureducatie met Kwaliteit
 • Stimuleren van meer lokale en regionale museale samenwerking
 • Invoeren nieuw/aangepast evenementenbeleid
 • Invoeren nieuwe/aangepaste culturele adviesstructuur

Het evenementenbeleid is geactualiseerd. Daarbij zijn extra middelen beschikbaar gekomen. Afhankelijk van de besluitvorming over de kadernota kan hierdoor de lijn van het evenementenjaar 2015 worden doorgezet en kunnen vanaf 2016 meer evenementen worden ondersteund. Ook de aanpak voor evenementen gaat veranderen. De verwachting is dat hierdoor meer samenhang komt tussen evenementen, toerisme en marketing.

De realisatie van het cultuurcluster is weer een stap dichterbij. Het Voorlopig Ontwerp Plus is afgerond. Over het beheermodel en de wijze van samenwerking tussen de betrokken organisaties is overeenstemming bereikt. Eind 2016 zal er een definitief besluit worden genomen over het ontwerp. Daarna zou de bouw kunnen starten.

Het huidige project Cultuureducatie met Kwaliteit loopt af. Er zijn positieve resultaten geboekt, maar het project is nog niet ‘klaar’. Rijksoverheid, scholen, FluXus en gemeente maken zich op voor de vervolgfase vanaf 2017.

Het Zaans museum gaat de Hembrugcollectie overnemen. Deze collectie zal op het Hembrugterrein tentoongesteld worden om de bezoekers de historische context van het gebied te laten zien. Daarnaast zal dit najaar het Monet Atelier officieel worden geopend.

In het kader van MAAKZaanstad wordt de samenwerking met de Amsterdamse musea onderzocht. Enkele Amsterdamse musea hebben de bereidheid uitgesproken tot meer samenwerking, bijvoorbeeld door uitwisseling van depotcollecties.

De samenwerking tussen de musea op de Zaanse Schans heeft nog niet het finale beeld opgeleverd ten aanzien van een mogelijk gemeentelijke bijdrage voor de verplaatsing van het Molenmuseum.

Actief burgerschap

0 1 0 0

Veel Zaankanters zijn actief betrokken bij de stad en de samenleving in de vorm van actief deelnemen, meedoen én actief bijdragen aan hun omgeving. Steeds meer ontstaan maatschappelijke initiatieven en activiteiten met betekenis voor de directe omgeving en de samenleving. Wij willen de groei, maar ook verbinding stimuleren en faciliteren. In de Zaanse samenleving is ruimte voor ontmoeting, ontplooiing en initiatief van alle bewoners met de randvoorwaarden die hiervoor nodig zijn. De ondersteuningsregeling en stimuleringssubsidies moeten dit mogelijk maken. Betrokkenheid bij onze omgeving en ontmoeting vormen de voorwaarden voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedoen, op eigen wijze en naar vermogen.

Multicultureel samenleven blijft een thema in de wijken. Voordat Zaanstad zich vastlegt in een agenda gebaseerd op spanningen, willen wij onze gezamenlijke kennis van achtergronden van bevolkingsgroepen vergroten. Daarnaast willen wij het gesprek aangaan met de samenleving zelf, met alle mogelijke bevolkingsgroepen, uit alle wijken en buurten en diverse leeftijden. We willen onderzoeken of maatschappelijke behoefte een aanleiding is tot overleg, kennis verzamelen en elkaar leren kennen of gewoon samenleven.

Wij willen een beeld schetsen van de groei (kwantitatief en kwalitatief) en verbinding van maatschappelijke initiatieven en de rol van de gemeente hierin.
Een effectindicator voor Multicultureel samenleven en specifiek Vluchtelingenwerk wordt, met het plan van aanpak, ontwikkeld voor de volgende Kadernota.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Percentage Zaankanters dat zegt afgelopen jaar actief te zijn geweest om hun buurt te verbeteren.22% (2012)22%24%24%25%Zaanpeiling
Percentage Zaankanters dat zegt actief te zijn als vrijwilliger.31% (2012)38%37%37%40%Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Maatschappelijke initiatieven Op koers

Er zit enorm veel kracht in de stad. Bepaalde initiatieven bestaan al jaren, zoals diverse Huttendorpen. Daarnaast ontstaan er steeds meer nieuwe initiatieven, zoals bewoners en winkeliers die zich gezamenlijk inzetten bij Tussen Zuiddijk en Zaan en het Russische Buurt-team dat zelfstandig van alles in en voor de buurt organiseert. Daarnaast nog de bewonersbedrijven Poelenburg die landelijk bekend zijn en de Zaanse Schonen die op positieve wijze zwerfafval bestrijden. Als gemeente willen we goed aansluiten bij wat er al is en ruimte geven voor (nieuwe) initiatieven. Zaanstad heeft en toont oprechte interesse in inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. We hebben vertrouwen en richten ons op samenwerking en verbinding. Waar nodig helpen we, bijvoorbeeld door de weg te wijzen in de wirwar van bepalingen waaraan je moet voldoen als je iets wilt ondernemen in de stad. Daarnaast vereenvoudigen we deze weg zo veel mogelijk.

De Sociale Wijkteams functioneren optimaal als zij aansluiten bij de potentie en urgentie in de wijk. Daarom zijn we, parallel aan het aanbestedingstraject, in het voorjaar het actie-onderzoek Burgerlab gestart. Hierin onderzoeken wij hoe bewoners optimaal te stimuleren om bij te dragen aan maatschappelijke ondersteuning en participatie in de wijken en hierin te ondersteunen. Daarnaast kijken wij hoe de Sociale Wijkteams daadwerkelijk open kunnen staan voor burgerinitiatief. Het advies Burgerlab wordt in het najaar van 2015 voorgelegd en vormt de basis voor versterking van de verhouding tussen Sociale Wijkteams & maatschappelijke initiatieven.

Vrijwilligers zijn belangrijk voor de stad. Daarnaast is de vrijwilliger en het vrijwilligerswerk steeds veelkleuriger geworden. Ruim een derde van de Zaankanters zet zich vrijwillig in. Naast ‘traditionelere’ vormen van vrijwilligerswerk, zetten Zaankanters zich steeds meer in andere verbanden in. Bijvoorbeeld via BUUV.nu met een klusje, of via een Sociaal Wijkteam, of door mee te doen aan buurtinitiatieven of groenadoptie. De ontwikkelingen in onder andere de zorg maken dat een steeds groter beroep wordt gedaan op vrijwilligers en vrijwilligerswerk ook verandert en meer ‘op maat’ moet zijn. Ook de verzelfstandiging van de buurthuizen heeft de afgelopen maanden impact gehad op de omvang van en vraag aan vrijwilligers. Zaanstad wil goed aansluiten bij wat vrijwilligers anno 2016 nodig hebben. Reden genoeg voor een nieuw beleid Vrijwillige inzet, dat zich richt op het stimuleren, waarderen en toerusten van vrijwilligers in Zaanstad.

Activiteiten:

 • Stimuleren dat inwoners onderling en met ambtenaren met elkaar in gesprek kunnen gaan. Zoals via een City Challenge goede ideeën voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken ophalen.
 • Verminderen van de regeldruk t.b.v. maatschappelijke initiatieven, zie ook programma 8/1.2 regeldruk. Bij initiatieven inventariseren welke regels aangepast en/of afgeschaft kunnen worden.
 • Wijkmanagers zetten hun netwerk, expertise en het stimuleringsbudget in voor wijkinitiatieven
 • Ter beschikking stellen van budget/subsidiegeld ter ondersteuning van bewonersinitiatieven op een heldere en eenduidig te benaderen manier voor bewoners die zich willen inzetten. Dit zowel op het niveau van de eigen wijk als de gehele stad
 • Naar verwachting wordt eind 2015 het beleid ten aanzien van (ondersteuning van) vrijwilligers vastgesteld. In 2016 werken wij dit verder uit
 • Organiseren van sessies waarin uitwisseling en samenwerking tussen wijkteams, buurthuizen, maatschappelijke organisaties en maatschappelijke initiatieven wordt gestimuleerd. Dit gebeurt onder andere in het kader van Burgerlab

Er lopen verschillende initiatieven om het gesprek te faciliteren tussen inwoners onderling en tussen de gemeente en inwoners van Zaanstad. Een voorbeeld hiervan is de City Challenge waar inwoners, ondernemers en anderen met hun ideeën over mogelijke oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken bijdragen aan de ontwikkeling van de stad. Er is dit jaar al voor 2 onderwerpen een City Challenge gehouden:
- Met welk vernieuwend sportconcept kunnen wij de sportparticipatie van jongeren verhogen?
- Maak van een bestaande route door Zaans Hout een ware attractie!
De resultaten worden in de komende periode uitgewerkt.

In 2015 is het vrijwilligersbeleid Visie op vrijwillige inzet vastgesteld. Het uitvoeringsplan is nu in volle gang. Onderdeel daarvan is het ondersteunen van vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties door mogelijkheden voor netwerken en het delen van kennis en ervaring aan te bieden. Hiertoe worden bestaande structuren versterkt en nieuwe initiatieven opgezet. Zo wordt in het najaar een Stadexpeditie on stage gehouden, waar experts uit het bedrijfsleven samen met maatschappelijke initiatiefnemers workshops geven voor andere maatschappelijk initiatiefnemers en vrijwilligers.

Met betrekking tot het verminderen van regeldruk hebben vrijwilligers aangegeven de regelingen voor vrijwilligerswerk onduidelijk en soms zelfs onzinnig te vinden. Samen met vrijwilligers wordt nu uitgewerkt hoe dit beter kan en welke rol zij daarbij zouden kunnen en willen spelen.

Ruimte voor bewoners

0 1 0 0

Een maatschappelijke infrastructuur van ontmoetingsplaatsen voor buurtbewoners is een noodzakelijke voorwaarde om elkaar te ontmoeten en samen activiteiten te ontplooien. Dit geldt in het bijzonder in het geval van jeugd en/of kwetsbare ouderen. Deze ontmoetingsplaatsen zijn bij voorkeur laagdrempelig, zelfstandig en door actieve bewoners bestuurd.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Aantal Sociaal Wijkteamgebieden waar ten minste één zelfstandige, door bewoners gerunde ontmoetingsplaats gerealiseerd is4n.v.t.1118Tenminste 11Gemeentelijke registratie
Percentage mensen dat regelmatig gebruik maakt van de ontmoetingsfunctie in de buurtn.v.t.n.v.t.24%24%26%Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Verzelfstandiging buurthuizen Op koers

Wij stimuleren, faciliteren en ondersteunen, op maat, het verzelfstandigingsproces van buurthuisinitiatieven en bewoners die hierbij vanuit gemeenschappelijke verantwoordelijkheid een rol willen spelen. Wij streven naar het in stand houden van ten minste één laagdrempelige en zelfstandige door bewoners bestuurde voorziening met gezonde exploitatie per Sociaal Wijkteamgebied. De mate waarin ondersteuning plaatsvindt, is afhankelijk van de situatie per wijk of per buurthuis. Om te beoordelen of ondersteuning relevant en gewenst is, worden regelmatig (evaluatieve) gesprekken gevoerd met buurthuisbesturen aan de hand van een gespreksleidraad.

Activiteiten:

 • Bieden van een financiële ondersteuningsregeling op maat om te waarborgen dat in alle Sociale Wijkteamgebieden een door bewoners bestuurde buurthuisfunctie beschikbaar blijft
 • Contact onderhouden met bewoners die zich inzetten voor het behoud van een buurthuisfunctie in de wijk en het bieden van ondersteuning op maat (financieel, kennis, in natura)
 • Investeren in de relatie tussen buurthuizen, sociale wijkteams, (sociale) ondernemers, maatschappelijke kracht en initiatieven

Medio 2016 zijn 18 verzelfstandige en door bewoners bestuurde buurthuizen in de stad operationeel.

De wijkmanagers onderhouden contact met de buurthuisbesturen, bewoners, wijkteams en vrijwilligers in de verschillende wijken in de stad. Door de korte lijnen kan snel worden gereageerd op eventuele knelpunten die bij buurthuizen ontstaan. De in 2015 vastgestelde financiële ondersteuningsregeling werkt naar behoren en wordt op termijn geëvalueerd.

Toegang & aansluiting onderwijs

0 2 0 0

Onderwijs is het fundament van onze maatschappij. Met onderwijs bouwen wij onder andere aan bestaanszekerheid, welvaart en welzijn. Maar ook aan actief burgerschap en brede maatschappelijke participatie. Het onderwijs in Zaanstad is voor iedereen toegankelijk. De school is een plek waar leerlingen zich ontplooien, waar wordt geleerd en geoefend en waar kinderen leren omgaan met verschillen. Kinderen en jongeren kunnen er hun talenten ontwikkelen en een passend opleidingsniveau behalen. Waar nodig bieden wij jongeren maatwerk. Daarnaast is onderwijshuisvesting een belangrijke taak van de gemeente die maximaal bijdraagt aan de onderwijsambities.
Gemeente en onderwijs nemen samen de verantwoordelijkheid op zich om de educatie en ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken. Daarvoor zijn met het vaststellen van de Onderwijsagenda in het najaar van 2015 op acht thema’s afspraken gemaakt tussen de schoolbesturen en de gemeenten Zaanstad, Oostzaan en Wormerland:

1. Doorontwikkeling van integrale kindcentra
2. Onderwijsachterstandenbeleid
3. Meer leerlingen in havo en vwo
4. Onderwijs en economische ontwikkeling
5. Onderwijs en zorg
6. Gezonde levensstijl en gezonde school
7. Veiligheid in en om de school
8. Betrokken samenleving en burgerverantwoordelijkheid

Tussen deze onderwerpen zit inhoudelijk veel overlap en samenhang, waarvoor oog is in de Onderwijsagenda.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Percentage schoolverlaters zonder diploma3,6% (2012)2,6%2,4%2,1%2,3%Ministerie OCW
Aandeel schooladviezen basisschool havo/vwo als percentage van totaal aantal schooladviezenn.v.t.n.v.t.36%36%38%DUO

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Onderwijsklimaat Op koers

Zaanstad heeft een zorgplicht voor adequate huisvesting voor primair onderwijs. Om aan de wettelijke zorgplicht te kunnen voldoen ontvangt de gemeente jaarlijks een bijdrage uit het Gemeentefonds.
Aanvullend op de wettelijke eisen heeft de gemeente een uitgesproken ambitie als het gaat om het realiseren van kwalitatief goede en duurzame onderwijshuisvesting op de juiste plek in de stad, het liefst gecombineerd als een Integraal Kindcentrum. Bij Integrale kindcentra (IKC) wordt onderwijs, peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, vrijetijdsbesteding (sport, cultuur) en zorg geïntegreerd aangeboden. Zo ontstaat een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0-12 jaar. Voor het realiseren van deze ambitie heeft de gemeente aanvullend budget beschikbaar gesteld.

Sinds de besluitvorming van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in 2011 is een en ander veranderd. De gemeente is bijvoorbeeld geconfronteerd met een forse rijksbezuiniging. Daarnaast zijn onderhoudstaken wettelijk verschoven van gemeenten naar schoolbesturen. Ook blijkt het realiseren van scholen in een dicht bebouwd binnenstedelijk gebied een complexere opgave dan voorzien bij de start van het IHP.
Daarom is er behoefte aan een flexibel programma waarbij beter ingespeeld kan worden op veranderende omstandigheden. Dat nieuwe programma vindt zijn weerslag in de Actualisatie IHP 15.2 die gelijktijdig met de begroting in besluitvorming wordt gebracht.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Het percentage van de IHP-projecten dat is aanbesteed en door bouwheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017.0%50%50%50%76%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Uitvoeren van het IHP-programma
 • Uitvoeren van de Brede School Aanpak
 • Samenbrengen van voorzieningen voor kind en gezin

Het integraal huisvestingsplan primair onderwijs (IHP) bestaat uit een flink aantal bouwprojecten rondom scholen in het primair onderwijs.
In 15 scholen genieten kinderen en leraren inmiddels al van een nieuwe of verbouwde frisse school. In navolging van de Actualisatie IHP 15.2 zijn duidelijke “piketpalen” geslagen voor het vervolg. Zo is onder andere duidelijkheid gekomen over het vervolg van de Herman Gorterscholen in Zaandam, Kreekrijk in Assendelft en Het Palet in Krommenie. Na het vaststellen van de actualisatie zijn de projecten direct opgestart door de schoolbesturen in overleg met de gemeente en de omwonenden.

Ook bij andere projecten worden stappen gezet. Bij de Tamarinde in Zaandam bijvoorbeeld hebben omwonenden met elkaar verkend wat de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw. Voor Inverdan geldt dat met de schoolbesturen is gezocht naar een win-win-win situatie. Het is daarbij helaas niet gelukt om tot een compromis te komen, de keuze wordt nu aan de minister voorgelegd. Daarnaast is de “reset” van de oude Toermalijn afgerond. Het nieuwe project is gestart met de locatiekeuze Noordeinde.

In het najaar start een pilot om vorm te geven aan de visie op het integraal Kindcentrum. Bij deze pilot nemen het Sociaal Wijkteam en Jeugdteam hun intrek in een school.

De gemeente heeft de zorg voor de planning en financiering van voldoende geschikte ruimte voor bewegingsonderwijs. Gezondheid en bewegen staat hoog op de agenda en deze onderwerpen zijn onderdeel van de recent vastgestelde ‘Onderwijsagenda Zaanstreek’. Daarom doet de gemeente momenteel onderzoek naar de beschikbare capaciteit van de gym- en sportaccommodaties in zijn totaliteit. Het doel is om te komen tot een toekomstgericht, kwalitatieve en juist bemeten en gesitueerde gym- en sportcapaciteit binnen Zaanstad voor zowel het bewegingsonderwijs als voor de diverse andere gebruikers.

Goede aansluiting Op koers

Wij bevorderen een goede aansluiting tussen de verschillende onderwijsvormen. Daarom zetten we ons in voor de verdere ontwikkeling van Integrale Kindcentra, als voorziening waar kinderen al voor de basisschoolleeftijd in hun ontwikkeling worden gestimuleerd. Zo kunnen zij zonder taalachterstand aan hun schoolcarrière beginnen en buiten het reguliere curriculum om aan sport en cultuuractiviteiten deelnemen. We bevorderen ook de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, technisch onderwijs en bedrijfsleven. En wij dragen waar mogelijk bij aan een positiever imago van het technisch onderwijs.

Samen met de onderwijspartners streven wij naar een optimale samenwerking rondom jeugdigen die ondersteuning nodig hebben in hun leer- en ontwikkelproces tot zo zelfstandig mogelijk in de samenleving deelnemende burgers. Op grond van de Jeugdwet en de Wet Passend Onderwijs hebben we samen de plicht om deze kinderen en jongeren maatwerk te bieden dat naadloos op elkaar aansluit en waarin de onderwijszorg- en jeugdhulpprofessionals samenwerken. Het uiteindelijke doel is dat zo veel mogelijk jongeren hun capaciteiten weten te benutten door onderwijs te volgen op het niveau dat zij aankunnen en dat zo min mogelijk jongeren het onderwijsproces zonder startkwalificatie verlaten. Ook voor jongeren die geen startkwalificatie kunnen halen zorgen onderwijs en gemeente voor een zorgvuldige begeleiding in de overgang van school naar werk of een anderszins zinvolle dagbesteding.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Het aandeel leerlingen op het vmbo- onderwijs in Zaanstad (theoretische-, gemengde- en kaderberoepsgerichte leerwegen) met het profiel ‘techniek’11%n.v.t.12%12%12%DUO-bestanden en lokale onderwijsgegevens
Het aandeel leerlingen dat techniek volgt op mbo 3-4-niveau in Zaanstad24%n.v.t.25%25%25%DUO-bestanden en lokale onderwijsgegevens
Percentage jongeren van totaalaantal RMC-meldingen dat is herplaatst op school27% (2012)n.v.t.25%25%25%Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC)-effectrapportage
Percentage herplaatste jongeren van totaal aantal RMC-meldingen plus herplaatste oud-VSV’ers* (school, werk, uitkering, zorg of detentie)56% (2012)n.v.t.95%95%95%RMC-effectrapportage

Activiteiten:

 • Uitvoering geven aan de ambities op acht thema’s, zoals die zijn vastgelegd in de Onderwijsagenda die alle onderwijsbesturen van de regio Zaanstreek en de gemeenten Oostzaan en Wormerland hebben onderschreven
 • Met het rijk komen tot nieuwe afspraken voor Onderwijs Achterstandenbeleid m.i.v. 2017
 • Uitvoeren van de wettelijke taak van leerplicht, RMC en leerlingenvervoer, waarbij wij oog hebben voor maatwerk en voor hetgeen nodig is in het kader van de Wet passend onderwijs


Op acht thema’s wordt uitvoering gegeven aan de Onderwijsagenda Zaanstreek 2015-2018. De eerste resultaten zijn zichtbaar. Dit najaar starten de eerste gecombineerde brugklassen havo/vmbo en om de veiligheid in en om de school te verbeteren hebben de betrokken partijen een convenant ondertekend voor het voortgezet onderwijs en MBO. Voor het primair onderwijs volgt deze snel.
Daarnaast worden met schoolbesturen nieuwe afspraken gemaakt over het terugdringen van onderwijsachterstanden. Er komt een nieuwe definitie voor onderwijsachterstanden en aansluitend daarop een nieuwe aanpak. Ook zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen het Jeugdteam en het voortgezet onderwijs over de ondersteuning van het kind en het gezin.

Het RMC breidt de doelgroep in haar aanval op schooluitval uit en gaat zich naast op schoolverlaters ook richten op kwetsbare jongeren en jongeren die eerder al zijn uitgevallen.

Samen met de voorschoolse organisaties en het onderwijs werkt de gemeente tenslotte aan een integraal aanbod voor vluchtelingenkinderen, zodat zij zo snel mogelijk een passend plek in het onderwijs vinden. De eerste groep leerplichtige kinderen, ongeveer 200, die op het Hembrugterrein werden opgevangen zijn, dankzij gezamenlijke inzet, de hele periode dat zij in Zaanstad verbleven naar school gegaan.

Iedereen kan sporten

0 2 0 0

Zaanstad is een sportieve stad, waar alle bewoners in de breedte kunnen sporten en hun sportieve talent kunnen ontwikkelen. Sporten is leuk en gezond (programma 1) en brengt mensen met diverse achtergronden bij elkaar. De gemeente faciliteert sportvoorzieningen en bewoners zorgen voor een actief verenigingsleven. Zo dragen zij zelf weer bij aan een aantrekkelijke zelf- en samenredzame stad.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in eigen wijk63% (2012)51%64%64%>75%Zaanpeiling
Percentage inwoners van Zaanstad dat tevreden is over de sportvoorzieningen in Zaanstad53% (2012)62%77%77%>77%Zaanpeiling
Percentage inwoners van Zaanstad dat minimaal 1 keer per maand aan sport doet61% (2012)68%67%67%70%Zaanpeiling

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Sportvoorzieningen Op koers

De gemeente verhoogt de sportparticipatie en gezondheid van de inwoners van Zaanstad, door het aanbieden van goede voorzieningen voor sport en bewegen. Het dagelijks beheer van de faciliteiten valt onder programma 4.5.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Het percentage van de sportprojecten dat is aanbesteed en door bouwbeheer in uitvoering is gebracht of gereed is in 2017n.v.t.n.v.t.60%80%100%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Realiseren van een nieuw binnen- en buitenzwembad in Zaanstad Noord
 • Nieuw bouwen van Topsportcentrum De Koog
 • Renoveren van zwembad De Slag
 • Realiseren van sportpark De Omzoom
 • Realiseren bestedingsplan Routekaart Buitensport 2016

De realisaties en renovaties van de verschillende sportaccommodaties verlopen grotendeels volgens planning. Voor zwembad De Slag hebben wij besloten om in 2016 levensverlengend onderhoud te plegen. Later dit jaar zal een voorstel worden voorgelegd over de toekomst van zwembad De Slag.

Na de zomervakantie zullen topsportcentrum De Koog en sportpark De Omzoom volledig in gebruik zijn. Tegelijkertijd worden deze zomer fysieke werkzaamheden verricht aan de openbare ruimte op sportpark Poelenburg, wordt een kunstgrasveld aangelegd op sportpark Schanszicht en wordt de wielerbaan op sportpark Kalverhoek volledig gerenoveerd inclusief de parkeervoorziening. Daarnaast worden de werkzaamheden aan het Johan Roemhuis, het gemeentelijke onderhoudsgebouw op sportpark Hoornseveld, en het herstel van het parkeerterrein bij sportpark Oostzijderveld voorbereid. Tijdens de voorbereiding van de plannen voor het ombouwen van het trainingsveld naar een wedstrijdveld op sportpark Hoornseveld is gebleken dat dit niet noodzakelijk is vanwege de beschikbare wedstrijdcapaciteit op het sportpark.

Actieve (sport)verenigingen Op koers

Zaanstad ondersteunt haar inwoners om zelf te zorgen voor een actief (sport)verenigingsleven dat bijdraagt aan het realiseren van bredere maatschappelijke doelstellingen.
Bij de Kadernota zal een tweede indicator worden toegevoegd over het aantal georganiseerde sportactiviteiten samen met het onderwijs.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Het aantal sportverenigingen dat deelneemt aan de brede school-regeling5 (2014) 5n.v.t.81215Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Inzetten van het Jeugdsportfonds (als onderdeel van Meedoen Zaanstad) om sport voor kinderen bereikbaar en betaalbaar te maken
 • Ondersteunen van sporttalenten via de Stichting Topsportfonds Zaanstad
 • Aanbieden van gemeentelijke sportvoorzieningen tegen maatschappelijke tarieven door het Sportbedrijf
 • Bieden van individuele financiële ondersteuning voor sportparticipatie d.m.v. het Fonds Meedoen en het Jeugdsportfonds, om sport bereikbaar te maken voor kinderen
 • Inzetten van combinatiefunctionarissen Sport door het Sportbedrijf (in samenwerking met onderwijs en cultuur), om basisschoolleerlingen te stimuleren te gaan sporten buiten schooluren
 • Inzetten van wijkgericht sportbuurtwerk voor een zinvolle tijdsbesteding voor 12+-jongeren en het (laten) organiseren van sportactiviteiten voor kinderen
 • Aanbieden van advies en het ondersteunen van inwoners met een beperking die willen sporten en sportverenigingen adviseren en ondersteunen om G-sport uit te voeren
 • Met voetbalverenigingen om tafel gaan om de mogelijkheden van fusies te bespreken en deze te stimuleren

De in de begroting genoemde activiteiten zijn structurele activiteiten en deze worden naar verwachting uitgevoerd. Het Sportbedrijf Zaanstad komt steeds beter in zijn rol en sluit met het sportbuurtwerk aan bij de sociale netwerken in de stad. De taken rond de exploitatie van de voorzieningen en het stimuleren van kinderen om te gaan sporten worden uitgevoerd.