ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten44.9225.11650.038
Baten-3.627-1.557-5.184
Toevoegingen19686282
Onttrekkingen-2.125-1.578-3.703

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

375

-73

303

Beleidsbijstellingen

3.954

-3.061

893

Herschikking

872

-1

870

5.201

-3.135

2.066

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling budget leerlingenvervoer

220

20

240

In eerdere jaren zijn de kosten van leerlingenvervoer gestegen. De oorzaken van deze stijging zijn: de toename van het aantal toekenningen, de stijging van het aantal rolstoelvoertuigen, minder mogelijkheden om leerlingen te combineren in één rit en omdat er meer begeleiders zijn ingezet.Van sommige ouders/verzorgers van leerlingen van het primair onderwijs wordt een eigen bijdrage gevraagd, het aantal eigen bijdragen is de afgelopen jaren gedaald, waardoor de baten nu ook iets naar beneden wordt bijgesteld.Bij deze burap wordt voorgesteld om deze verhoging van lasten te dekken uit het beschikbare stuurbudget bij het Maatschappelijk domein.

Bijstelling kapitaallasten 2016

-146

-70

-216

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Circulaires gemeentefonds

301

-22

279

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Huursubsidie sportverenigingen

-44

44

0

Vanaf 1 augustus 2015 wordt aan sportverenigingen een bijdrage gevraagd voor de aanleg en renovatie van kunstgrasvelden en kunststofbanen. Als gevolg hiervan is de subsidieregeling “Meedoen in sport” aangepast en wordt er geen huur meer over deze velden geheven en huursubsidie toegekend. De begroting wordt middels deze mutatie aangepast aan deze wijziging.

Sportbedrijf

36

44

80

Bij de Begroting 2016-2019 is een saldoneutrale mutatie gemaakt waarbij verschillende budgetten zijn omgezet in een bijdrage aan het sportbedrijf. Deze mutatie is hiervan een vervolg, waarbij ook budgetten voor school- en zwemvervoer en gymnastiekuren basisonderwijs op de juiste plek worden begroot. Hierin zit tevens een herschikking met budgetten van programma 8.

Dotatie reserve De FluX

0

0

0

Het overschot op de geraamde subsidie 2016 (100) De FluX wordt net als voorgaande jaren gereserveerd voor het openingsjaar van het Cultuurcluster.

Volwasseneducatie 2016-2017

1.131

-1.131

0

Voor de uitvoering van de educatietaak van gemeenten heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de regio Zaanstreek/Waterland via een specifieke uitkering. Zaanstad is centrumgemeente. De regio gemeenten hebben de volgende afspraken gemaakt:1) Regionaal aanbesteden wat regionaal slim aanbesteed kan worden.2) Taalaanbieders moeten lessen kunnen aanbieden in de verschillende gemeenten in bijvoorbeeld buurthuizen.3) Budget beschikbaar stellen voor (kleine) lokale initiatieven van bijvoorbeeld de gemeente of organisaties. Hiertoe stellen de gemeenten gezamenlijk een aanbodplan op met een begroting.

Wijkactieplan Poelenburg (WAP)

246

-246

0

Uit de bestemmingsreserve van het wijkactieplan Poelenburg wordt, net als in 2015,  in 2016 een bedrag van 300 ingezet voor diverse wijkactiviteiten die bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid van de wijk.Daarnaast zijn er onterecht structureel inkomsten voor het wijkactieplan begroot. Het wegvallen van deze baten wordt opgevangen binnen het programma maatschappelijke voorzieningen.

Actualisatie huuropbrengsten

0

28

28

Door vertraging van de uitvoering van het Integrale huisvestingsprogramma (IHP) worden de huuropbrengsten onderwijslocaties naar beneden bijgesteld (28).  Als gevolg van extra verhuur (onder andere kiosken & Aris vd Broekweg), wordt de huuropbrengst Vastgoed per saldo naar boven bijgesteld (-59).

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

1.208

-1.208

0

De actualisatie van het Investeringsfonds 16.1. conform de voortgangsrapportage MPG 16.1. Voor de verdere toelichtingen wordt derhalve ook verwezen naar het MPG 16.1

Transformatie Maatschappelijk Domein

-107

0

-107

Het jaar 2015 stond in het teken van de transitie van taken op het gebied van zorg, jeugd en participatie naar Zaanstad. In 2016 vindt doorontwikkeling en verdere transformatie plaats. Deze mutatie heeft vooral betrekking op de formatie. Enerzijds gaat het om een administratieve verwerking van eerdere taakstellingen op de interne formatie. Op onderdelen gaat het ook om tijdelijke en soms structurele uitbreiding van de formatie om het juiste maatwerk aan inwoners te kunnen bieden. Deze uitbreidingen worden opgevangen binnen de beschikbare budgetten. Omdat de verdeling van personeelskosten over de programma’s heen is op de programma’s 1, 2 en 3 een saldo zichtbaar.

Projectmanagement bestuursopdracht Zaanse Schans

30

0

30

Het college heeft besloten voor 50% bij te dragen aan een gezamenlijke verkenning met de stichting de Zaanse Schans, onder de naam ‘Masterplan Zaanse Schans 2030’, met als doel ontwikkelingsrichtingen te onderzoekenvoor een toekomstbestendige Zaanse Schans. Daarnaast stelt Zaanstad een procesmanager(30) aan die belast is met afstemming met de verschillende interne disciplines (vakberaden) en externe partijen.In de programmabegroting 2016 is met dit laastste geen rekening gehouden.

Intensivering van de programmaorganisatie IHP

120

0

120

Om de programmaorganisatie IHP in 2016 te intensiveren wordt 120 beschikbaar gesteld. Dit is conform het besluit over het locatieonderzoek nieuwbouw De Toermalijn in Wormerveer(2016/13318).

Onderhoud onderwijshuisvesting

100

0

100

Schoolbesturen ontvangen sinds 2015 rechtstreeks van het Rijk, een genormeerde vergoeding voor onderhoud. In navolging daarvan zijn de kosten voor onderhoud voor de gemeente flink afgenomen; er blijven zich echter kosten voordoen die verband houden met de zorgplicht. Het gaat dan om gebouwen die niet gebruikt worden als onderwijslocatie of die strategisch worden aangehouden als achtervang. Voor 2016 is voor de ISK school, momenteel gehuisvest bij het Regio College, vervangende huisvesting nodig. Hiertoe kan het pand aan de Jachtenlaan ingezet worden. Om het pand geschikt te maken voor onderwijs is budget nodig.

Maatschappelijke begeleiding statushouders

592

-592

0

De gemeente heeft inkomsten vanuit het COA voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Zowel het bedrag dat de gemeenten per statushouder ontvangt, als het aantal statushouders is gestegen. Dit bedrag is in het bestuursakkoord voor 2016 en 2017 opgehoogd van €1.000 naar €2.370 per statushouder (> 16 jaar). Het budget wordt ingezet om de maatschappelijke begeleiding van statushouders uit te voeren.

Scholing en vervanging pedagogische medewerkers

500

0

500

Zoals in de Kadernota 2017-2020 opgenomen is voor de scholing en vervanging van pedagogische medewerkers in het kader van de harmonisatie van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) een incidentele investering van 2 mln. nodig. De investering wordt verspreid over de jaren 2016 tot en met 2019, jaarlijks 500. In de kadernota is besloten om de investering te dekken uit de algemene middelen. Er wordt voorgesteld om het deel 2016 te dekken uit het beschikbare stuurbudget (-500).

Exploitatiebijdrage Sportbedrijf 2015

143

0

143

Bij het opstellen van de eindafrekening met het sportbedrijf blijkt dat de verplichting over 2015 te laag is opgenomen. Dit resulteert in een nadeel voor 2016 van 143.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

804

-1

803

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

-254

0

-254

Met ingang van 2015 is het onderhoud van gymzalen overgedragen aan het Sportbedrijf. Onderdeel hiervan was een besparing van 600 op de eigen onderhoudsdienst van de gemeente. Deze besparing is als één bedrag verwerkt in de begroting. In deze wijziging wordt deze taakstelling uitgewerkt in reductie van formatie en verlaging van onderhoudsbudgetten.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.

Invullen restant inkooptaakstelling

10

0

10

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Onderhoudsbudget sportpark Kalverhoek

70

0

70

De komst van het trainingscomplex van AZ betekent voor amateur voetbalvereniging ZCFC dat men een deel van het complex deelt met AZ. Het gaat om drie voetbalvelden. De afspraak die de gemeente met AZ gemaakt heeft, is dat AZ verantwoordelijk is voor de aanleg en onderhoud van de velden van ZCFC. Aanleg en het onderhoud van deze velden werd voorheen door de gemeente uitgevoerd. Het onderhoudsbudget wordt overgeheveld en zal gebruikt worden voor, onder andere, maatschappelijke projecten van AZ.

Versterking Toerisme, Marketing en Evenementen

250

0

250

Het beschikbare budget (550) en de bijdrage uit product economie 50 (totaal 600) wordt verdeeld ten behoeve van de versterking van Toerisme, Marketing en Evenementen. Dit is exclusief de formatie (76) die reeds verwerkt is en de (100) die al beschikbaar is gesteld voor marketing. Totaal is daarmee nog te verdelen (424)Daarvan wordt (50) bestemd voor marketing algemeen. (250) wordt toegevoegd tbv evenementen en (124) komt beschikbaar voor toerisme.