ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten40.7417.73748.478
Baten-27.441-4.115-31.556
Toevoegingen1.714-7131.001
Onttrekkingen-6.580-1.808-8.388

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

5.280

-5.420

-140

Beleidsbijstellingen

1.084

-488

596

Besluit pre prioritair

340

0

340

Herschikking

319

-15

304

7.023

-5.923

1.100

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie MPG 16.1

5.420

-5.420

0

Aanpassen van de jaarschijf 2016 op basis van van de bijgestelde ramingen en rapportage/toelichting uit het Meerjaren Perspectief Grondzaken 16.1. (Zie MPG 16.1)

Bijstelling kapitaallasten 2016

-140

0

-140

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

-427

427

0

De actualisatie van het Investeringsfonds 16.1. conform de voortgangsrapportage MPG 16.1. Voor de verdere toelichtingen wordt derhalve ook verwezen naar het MPG 16.1

Actualisatie huuropbrengsten

0

-60

-60

Door vertraging van de uitvoering van het Integrale huisvestingsprogramma (IHP) worden de huuropbrengsten onderwijslocaties naar beneden bijgesteld (28).  Als gevolg van extra verhuur (onder andere kiosken & Aris vd Broekweg), wordt de huuropbrengst Vastgoed per saldo naar boven bijgesteld (-59).

Actualisatie vastgoed

129

-176

-47

Met ingang van 2016 zijn er nieuwe objecten aan de vastgoed portefeuille toegevoegd. Dit zijn de nieuwe kiosken op het stadhuisplein. Daarnaast zijn  objecten aan de Aris van Broekweg en Augustusbloemweg binnen de gemeente overgedragen aan de vastgoed portefeuille. Aan de hand van de verhuur van deze objecten wordt een deel toegevoegd aan het onderhoudsbudget en het budget voor de vaste lasten.

Reductie inkomsten parkeren versus naheffing.

0

100

100

De parkeeropbrengsten stijgen door beter betaalgedrag(-100). Dit heeft als gevolg dat de inkomsten naheffingsaanslagen terug lopen (200), hetgeen een reductie inkomsten parkeren veroorzaakt (100).

Bootverbinding Amsterdam - Zaandam (1 mei - 31 december 2016)

85

-85

0

Gemeentelijke bijdrage aan een bootverbinding Amsterdam - Zaandam voor de periode 1 mei t/m 31 december 2016. Dit wordt gedekt uit de reserve Zaanverbinding.

Voorbereidingskosten grondexploitatie Hemmes.

72

0

72

Op basis van het genomen collegebesluit 2016/9063 zijn aanvullende voorbereidingskosten voor de grondexploitatie Hemmes noodzakelijk. (toelichting is geanonimiseerd in verband met de financiele positie van de gemeente).

Continuering en verbreding Zaans Proeflokaal

120

0

120

Het Zaans Proeflokaal (ZPL) heeft een drieledig doel om de mix van wonen en werken in de stad duurzaam en toekomstbestendig te maken: de industrie behouden voor de stad, de leefbaarheid vergroten door de milieudruk van de industrie te verlagen en hierdoor ook ruimtelijke ontwikkeling mogelijk te maken voor woningbouw. De gemeente voelt steeds meer pressie om binnenstedelijk nieuwe locaties te vinden voor woningbouw. In de schaarse ruimte waarover we kunnen beschikken willen we meer werkgelegenheid laten ontstaan, en tegelijkertijd  ruimte scheppen voor hoogwaardige woningen. Samen verder met Zaans Mozaïek, de recente actualisatie van de woonvisie, stelt dat Zaanstad behoefte aan nieuwe woningen met grote aantrekkingskracht “op die locaties die bepalend zijn voor de identiteit van Zaanstad, of die een uniek woonmilieu kunnen toevoegen aan Zaanstad. Onze parels – locaties en wijken die toegevoegde waarde bieden - willen we op optimaal benutten. Naast afronding van de centrumontwikkeling in Zaandam zal transformatie in het ZaanIJ-gebied hieraan de grootste bijdrage moeten leveren.” Deze transformatie, het beschikbaar krijgen van locaties die in alle opzichten voldoende kwaliteit hebben om woningbouw mogelijk te maken, is precies een van de doelstellingen waarop het Zaans Proeflokaal (ZPL) zich richt.

Subsidies projecten milieu

502

-502

0

Met deze begrotingswijziging wordt voor een aantal projecten de te ontvangen rijkssubsidies en de daarbij behorende kosten begroot. Het gaat om de projecten ISV-Geluid (100), Stil asfalt (5), voorbereiding gevelsanering (80), railsanering Wormerveer (115) en BOS-gelden (502) die worden ingezet voor aanleg fietspad vanaf de fietstunnel Westerwatering.

Omgevingsplan Hembrugterrein

250

0

250

Het omgevingsplan is een pilot waarbij geëxperimenteerd wordt met de toekomstige Omgevingswet. Het is een nieuw planologisch instrument dat te zijner tijd in de plaats komt van het huidige bestemmingsplan. Door een bredere reikwijdte, in plaats van ‘goede ruimtelijke ordening’ is ‘leefomgevingskwaliteit’ het leidende begrip, worden meer aspecten geregeld dan in het bestemmingsplan. De onderzoeken die hiervoor gedaan moeten worden hebben dan ook een bredere scope en richten zich op organische ontwikkeling versus een vast eindbeeld. Daarnaast worden welstandsregels en evenementenbeleid direct in het omgevingsplan opgenomen als onderdeel van de verbrede reikwijdte hiervan. De wijziging van het oorspronkelijk te maken bestemmingsplan naar een op te stellen planologisch instrument omgevingsplan brengt extra kosten met zich mee. Hiervoor wordt  aanvullend budget gevraagd (2017 via de Kadernota).

Correctie onttrekking reserve Monumenten

-10

10

0

Voor erfgoed stonden er nog onttrekkingen geraamd vanuit de reserve Monumenten voor de jaren 2016, 2017 en 2018. Aangezien de reserve leeg is, dient de begrote onttrekking te worden teruggedraaid ten laste van het budget voor uitbreiding monumenten.

Onttrekking reserve Woonschepen

52

-52

0

De kosten inzake projectmanagement met betrekking tot woonschepen worden gedekt uit een bestemmingsreserve. Deze onttrekking was voor 2016 nog niet begroot.

Subsidie Kalverpolder

150

-150

0

Voor 2016 zijn de inkomsten uit subsidie niet begroot. Het betreft voorlopig 150 op basis van de nog uitstaande verplichtingen.

Voorziening Wilhelminasluis

115

0

115

Er dient een voorziening te worden getroffen voor het verstrekken van nadeelcompensatie veroorzaakt door het vernieuwen van de Wilhelminasluis.

Uitkoopregeling Hoogspanning 2016

45

0

45

In 2015 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de uitkoopregeling Hoogspanning. Het restant budget 2015 ad 30 is vrijgevallen in de jaarrekening. Het dossier was in 2015 echter nog niet afgerond, maar loopt door tot eind 2016.Middelen zijn nodig ten behoeve van het projectmanagement op het dossier. Het bedrag is verhoogd ten opzichte van 2015 vanwege de intensieve onderhandelingen met EZ en de ambtelijke aanwezigheid bij bewonersgesprekken over uitkoop.

Besluit pre prioritair

Lasten

Baten

Saldo

Sloop sporthal De Vang

340

0

340

Verwerking van raadsbesluit 33: Budget te verstrekken (340) ter dekking van de kosten verband houdende met de sloop van de oude sporthal "De Vang" en deze in 2016 ten laste te brengen van het product Grondzaken en Vastgoed.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-48

0

-48

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.

Kostenverdeling

439

-15

423

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Invullen restant inkooptaakstelling

-4

0

-4

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Formatiewijziging

-68

0

-68

Met deze begrotingswijziging worden medewerkers verplaatst binnen de gemeentelijke organisatie voor in totaal 1,89 fte.