ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten20.5881.50422.092
Baten-18.643-617-19.260
Toevoegingen9591.8862.845
Onttrekkingen-560-724-1.283

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

1.846

0

1.846

Beleidsbijstellingen

1.374

-1.324

50

Herschikking

171

-17

153

3.391

-1.341

2.049

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Overdracht BRZO-inrichtingen

-40

0

-40

Door overdracht van bevoegd gezag voor alle BRZO-inrichtingen (Besluit Risico Zware Ongevallen) van gemeenten naar provincie wordt de algemene uitkering verlaagd.  Deze korting wordt in de vorm van een lagere bijdrage doorgezet naar de Omgevingsdienst.

Circulaires gemeentefonds

1.886

0

1.886

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Bijstelling kapitaallasten 2016

0

0

0

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Subsidies projecten milieu

300

-300

0

Met deze begrotingswijziging wordt voor een aantal projecten de te ontvangen rijkssubsidies en de daarbij behorende kosten begroot. Het gaat om de projecten ISV-Geluid (100), Stil asfalt (5), voorbereiding gevelsanering (80), railsanering Wormerveer (115) en BOS-gelden (502) die worden ingezet voor aanleg fietspad vanaf de fietstunnel Westerwatering.

Actualisatie klimaat

1.024

-1.024

0

Voor de uitvoering van de Zaanse Energie Agenda (1.024) is naast ontvangen subsidies (-300) een hogere onttrekking nodig uit het duurzaamheidsfonds (-724) dan oorspronkelijk geraamd in de herijking routekaart tot het besluit eind 2014. Deze onttrekking past binnen de eerder vastgestelde bestemming van deze reserve.

Ruimtelijke milieuvisie

50

0

50

Het geurbeleid wordt aangepast. Vanwege de complexe materie duurt dit langer dan verwacht, mede omdat hiervoor extern juridisch advies moet worden ingezet. Dit was niet voorzien/begroot. Het budget ruimtelijke milieuvisie dient hiervoor opgehoogd te worden (50).

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

179

-17

161

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.