ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten61.967-27461.693
Baten-22.891-1-22.893
Toevoegingen000
Onttrekkingen-7.155-826-7.981

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

-1.139

0

-1.139

Beleidsbijstellingen

861

-826

35

Herschikking

4

-1

3

-274

-827

-1.101

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Bijstelling kapitaallasten 2016

-1.139

0

-1.139

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

217

-217

0

De actualisatie van het Investeringsfonds 16.1. conform de voortgangsrapportage MPG 16.1. Voor de verdere toelichtingen wordt derhalve ook verwezen naar het MPG 16.1

Bijstelling onttrekking reserve Openbare Ruimte

25

-25

0

Met deze extra onttrekking wordt de aansluiting gerealiseerd met het bestedingsplan van deze reserve ten behoeve van de gladheidsbestrijding en Dynamische Reizigers Informatie Systeem (DRIS) panelen.

Procesmanager integrale veiligheid bruggen

85

0

85

Vanaf 1 april start de procesmanager Integrale Veiligheid bruggen. De inzet is een uitvloeisel van het Plan van Aanpak om de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar aanleiding van het ongeval op de Den Uylbrug vorig jaar te realiseren. De opdracht is tweeledig. Allereerst zal er een integrale veiligheidsmethodiek worden ontwikkeld. Daarnaast zal het komende jaar alle projecten rond vaarwegen en bruggen in Zaanstad in samenhang bekeken worden zodat het denken aan veiligheid in die projecten een prominente plaats krijgt. De pocesmanager die wordt ingezet is een autoriteit op het gebied van veiligheid in combinatie met het menselijk handelen en hij heeft de afgelopen jaren vergelijkbare opdrachten uitgevoerd.

Stadsecoloog

-50

0

-50

Eind 2014 is het initiatief genomen om te komen tot een Leidraad Flora en Fauna. Deze Leidraad maakt het mogelijk om als organisatie op een effectieve wijze met natuurwetgeving om te gaan. Naar aanleiding hiervan is een gemeentebrede verkenning gestart van alle werkprocessen die te maken hebben met natuurwetgeving. Deze verkenning brengt de noodzaak in beeld om te komen tot een betere inbedding van het taakveld ecologie binnen de gemeentelijke organisatie.Op basis hiervan wordt voorgesteld om dit taakveld beter in te bedden door het aanstellen van een vakspecialist ecologie. Met deze mutatie kan de inzet in 2016 worden bewerkstelligd. Structurele inzet loopt via het traject  kadernota/begroting 2017.

Chemievrij onderhoud begraafplaatsen

0

0

0

Buiten de openbare ruimte zullen ook de begraafplaatsen in Zaanstad chemievrij worden onderhouden. In de begroting is met de hogere kosten voor een bedrag van € 75.000 geen rekening gehouden.In 2016 en 2017 zal in beeld worden gebracht wat de werkelijke structurele effect is van de chemievrije onkruidbestrijding op de begroting. De hogere kosten op de exploitatie van de begraafplaatsen zullen gedekt worden vanuit de exploitatievoorziening. Voor de begroting 2018 zullen beleidsbijstellingen worden voorgesteld als duidelijk is wat in de praktijk de hogere kosten zijn voor het chemievrij onderhoud en van begraafplaatsen.

Ontrekking reserve versneld afschrijven van investeringen met maatschappelijk nut

339

-339

0

Het restantsaldo per 31-12-2015 van de reserve wordt ingezet om matereriele vaste activa met maatschappelijk nut versneld af te schrijven in 2016.

Aanplant bomen door stormschade uit 2015

245

-245

0

Bij de najaarsrapportage is melding gedaan om 245 te reserveren om in 2016 bomen aan te planten die met de zomerstorm in 2015 zijn beschadigd.Met deze wijziging wordt het budget daadwerkelijk ingezet en de reserve ontrokken

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

-299

-1

-300

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Verwerking taakstelling onderhoudsdienst

393

0

393

Met ingang van 2015 is het onderhoud van gymzalen overgedragen aan het Sportbedrijf. Onderdeel hiervan was een besparing van 600 op de eigen onderhoudsdienst van de gemeente. Deze besparing is als één bedrag verwerkt in de begroting. In deze wijziging wordt deze taakstelling uitgewerkt in reductie van formatie en verlaging van onderhoudsbudgetten.

Invullen restant inkooptaakstelling

-82

0

-82

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.

Structurele dekking ondersteuning Communicatie

-8

0

-8

Met deze begrotingswijziging worden budgetten met ingang van 2016 structureel overgeheveld ter dekking van 3,5 fte van Communicatie.