Stabiel financieel beleid

0 1 0 0

De gemeente streeft ernaar de financiële basis op orde te houden, zodat rekeningen niet worden doorgeschoven naar toekomstige bestuurdsperiodes en tegenvallers kunnen worden opgevangen. We streven naar een positief oordeel van de toezichthouders over de gemeentefinanciën en interne beheersing van de gemeente, waarbij de financiële problemen niet worden afgewenteld op de belastingbetaler.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Oordeel toezichthouderMatigRedelijkRedelijkRedelijkRedelijkJaarlijkse beoordeling van de financiële positie door de toezichthouder
Oordeel accountant over getrouwheidPositiefPositiefPositiefPositiefPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Oordeel accountant over rechtmatigheidPositiefPositiefPositiefPositiefPositiefAccountantsverklaring bij de jaarstukken
Positie in de ranglijst woonlasten grote gemeenten11> 32> 5Kerngegevens belastingen grote gemeenten, COELO

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Organisatie financiële processen Op koers

Tot een financieel solide beleid hoort dat jaarlijkse noodzakelijke uitgaven uit de exploitatie kunnen worden betaald. Kapitaallasten moeten beheersbaar blijven, zodat de begroting meerjarig niet vast wordt gezet. De gemeente dekt structurele lasten met structurele baten. Door actief te sturen op risico’s en ervoor te zorgen dat voldoende buffer aanwezig is om tegenvallers op te vangen, voorkomen wij incidentele tegenvallers zo veel mogelijk.

Risicomanagement is daarbij een belangrijk instrument.

Het komend jaar bereidt de gemeente zich voor op het invoeren van omvangrijke nieuwe wet- en regelgeving:
• Het rapport Vernieuwing van de begroting en verantwoording van gemeenten (in opdracht van de VNG) vraagt om betere vergelijkbaarheid van informatie tussen gemeenten. De gemeente moet deze omvangrijke nieuwe wet- en regelgeving in 2016 invoeren.
• Met ingang van 1 januari 2016 geldt ook de vennootschapsbelastingplicht (Vpb) voor overheidsondernemingen.
• Ook de verslaggevingsregels voor grondexploitaties worden herzien. De reden hiervoor is een aantal ontwikkelingen op het gebied van grondexploitaties, zoals de forse afboekingen van gemeenten op grondposities in de afgelopen jaren, de aanbevelingen uit het rapport Vernieuwing BBV over transparantie en vergelijkbaarheid, en de aankomende Omgevingswet. De wijzigingen moeten tot meer transparantie en eenduidigheid leiden en een vermindering van de administratieve lasten opleveren.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Realisatie uitvoering verbijzonderde interne controles (VIC's)100%100%100%100%100%Gemeentelijke registratie
Tijdigheid P&C-documenten conform planning raad100%100%100%100%100%Jaarplanning raad
Realisatie bezuinigingsmaatregelen95%95%95%95%95%Voortgangsrapportage bezuinigingen
Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar2121Minimaal 1Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Verder digitaal ontsluiten van financiële informatie
 • Implementeren vennootschapsbelastingplicht (VBP)
 • Het herziene BBV (Besluit begroting en verantwoording) implementeren
 • Vergroten van de efficiency in financiële processen door de inzet van leanmanagement
 • Vergroten van de effectiviteit van audits door de inzet van meerdere auditvormen, betere afstemming in de auditcommissie en inzet van een ambtelijke klankbordgroep
 • Herzien financiële verordening
 • Risicomanagement verder verankeren in de organisatie met behulp van de strategiekaart
 • Meer geautomatiseerde controles in financiële processen gebruiken
 • Opstellen controleplannen nieuwe taken en uitvoeren van deze plannen

Door de ontwikkelingen van de decentralisaties is er een afwijking op het oordeel van accountant over getrouwheid en rechtmatigheid. Naar verwachting leidt dit niet tot een goedkeurende verklaring van de accountant, maar tot een verklaring met beperking. Dit is niet alleen een Zaans probleem, maar speelt in heel Nederland. De organisatie is bezig met het vergroten van de efficiency en kwaliteit in de financiële processen van het bestuurlijke P&C-proces.

De gemeente is bezig met meerdere auditvormen. Daarvan probeert Zaanstad te leren en te ontwikkelen. Door de ambtelijke klankbordgroep kunnen auditonderwerpen beter worden geïdentificeerd. De herziening van de financiële verordening is door de raad vastgesteld.

Het traject om risicomanagement verder te verankeren in de organisatie loopt. Met gebruik van risicokaarten vinden risicogesprekken plaats. Ten aanzien van de geautomatiseerde controles worden nu twee pilots gedraaid. Aan de hand van de pilots wordt verder bekeken wat daaruit komt en wat voor de gemeente behulpzaam is.

Voor de nieuwe taken WMO en Jeugdzorg zijn controleplannen opgesteld en uitgevoerd. Daarbij is de organisatie sterk afhankelijk van de informatievoorziening van de SVB en de zorgaanbieders. Vanuit de accountancybranche zijn eisen opgesteld waaraan de nieuwe systemen moeten voldoen. Met de lessen over het jaar 2015 bekijken wij waar wij in 2016 kunnen verbeteren.

Ten aanzien van het verder digitaal ontsluiten van de financiële informatie is het gehele investeringsplan gedigitaliseerd. Waar voorheen de informatie werd bijgehouden in een groot Excel-bestand gaat dat nu via, een recentelijk opgebouwd, begrotingssysteem.

Het implementeren van de Vennootschapsbelastingplicht (VBP) loopt nog steeds. In het land zijn verschillende werkgroepen geïnstalleerd die zich bezig houden met de VBP. Deze werkgroepen komen tussentijds met nieuwe handreikingen. Het gevolg van deze nieuwe handreikingen is dat er continue nieuwe informatie binnenkomt. Dat heeft gevolgen voor de implementatie in de organisatie, omdat deze nieuwe informatie verwerkt moet worden. Er is een heel systeem opgetuigd. Hierdoor komt veel werk te liggen in de beheersing van het systeem en het proces, terwijl het effect op de financiën gering lijkt. Op korte termijn komt een voortgangsbericht over de implementatie van de VBP naar de raad.

De implementatie van het herziene Besluit begroting en verantwoording (BBV) loopt. Gedurende de implementatie zijn nieuwe handreikingen gemaakt voor het BBV. De raad is geïnformeerd over de aard van de wijzigingen.

Innen lokale belastingen en heffingen

0 1 0 0

De inspanningen zijn erop gericht een zo optimaal mogelijke opbrengst voor de gemeente te verkrijgen tegen zo laag mogelijke uitvoeringskosten.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Toestemming waarderingskamerAkkoordAkkoordAkkoordAkkoordAkkoordBrief waarderingskamer om WOZ beschikking en OZB aanslag te mogen versturen

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Innen lokale belastingen en heffingen Op koers

Door informatieverstrekking en mogelijkheden tot persoonlijk contact creëert de gemeente draagvlak voor de werkwijze en bekendheid over het product bij bewoners en instellingen (zoals woningcorporaties). Dit draagt ertoe bij dat juridische procedures worden vermeden. Bij geschillen wordt juridisering zo veel mogelijk vermeden door geschilbeslechting aan de voorkant. Een goed gesprek levert op de lange termijn voor beide partijen vaak meer op. Deze aanpak hanteren wij ook ter voorkoming van juridische klachten en bezwaren (zie programma 8, 1.2 vermindering regeldruk).
Jaarlijks verstuurt de gemeente ongeveer 80.000 WOZ beschikkingen.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Het uitgekeerde bedrag aan proceskostenvergoeding afgezet tegen het bedrag waar maximaal een beroep op kan worden gedaan.20%21,5%15%15%15%Gemeentelijke registratie
Percentage gehonoreerde WOZ-bezwaren afgezet tegen het aantal verstuurde beschikkingen3,8% (2013)n.v.t.2,0%1,5%2,0%Gemeentelijke registratie
Aantal gehouden hoorzittingen afgezet tegen het aantal verzoeken.20% (2013)n.v.t.20%20%15%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • In een zo vroeg mogelijk stadium persoonlijk contact opnemen met de bezwaarmaker.
 • Vooroverleg met woningcorporaties en eigenaren van grote objecten.
 • Afspraken met marktpartijen continueren over de werkwijze van bezwaarafhandeling en de hoogte van de proceskostenvergoeding

In 2016 ontvangen huurders van woningen voor het eerst sinds tien jaar weer een WOZ-beschikking. Mede dankzij een goede samenwerking met de woningcorporaties heeft dit niet geleid tot veel extra bezwaren. Door middel van een aparte mailbox worden vragen over de WOZ-waarde sneller opgevangen en beantwoord, waardoor bezwaarprocedures worden voorkomen.

Dit jaar zijn de afspraken die gemaakt zijn met marktpartijen over de werkwijze van bezwaarafhandeling en de hoogte van de proceskostenvergoeding gecontinueerd. Dit betreft de zogenaamde no cure no pay bureaus. Dit beleid werpt nu zijn vruchten af.