ProgrammaBegrotingMutatie burapStand na burap
Lasten2.9064343.340
Baten-283.213-3.868-287.081
Toevoegingen6.55806.558
Onttrekkingen-1.6000-1.600

Mutaties

Lasten

Baten

Saldo

Autonome ontwikkelingen

514

-3.868

-3.354

Beleidsbijstellingen

55

0

55

Herschikking

-135

0

-135

434

-3.868

-3.434

Autonome ontwikkelingen

Lasten

Baten

Saldo

Circulaires gemeentefonds

0

-3.868

-3.868

De baten en de bijbehorende lasten met betrekking tot de algemene uitkering  zijn voor het jaar 2016 bijgesteld aan de hand van de septembercirculaire 2015, decembercirculaire 2015 en de meicirculaire 2016 conform de raadsinformatiebrieven. Het betreffen de ontwikkelingen in het accres, de integratie-uitkeringen in het sociale domein, overige decentralisatie uitkeringen en enkele taakmutaties.

Bijstelling kapitaallasten 2016

514

0

514

De kapitaallasten vallen op de totale Zaanse begroting per saldo lager uit als gevolg van vertraging in de realisatie van investeringsprojecten in 2015. Daarnaast is de meerjaren investeringsbegroting geautomatiseerd en opnieuw opgebouwd en toegedeeld aan de verschillende begrotingsproducten. Dit leidt in de meeste programma’s tot een voordeel en in enkele programma tot een nadeel.

Beleidsbijstellingen

Lasten

Baten

Saldo

Actualisatie Investeringsfonds 16.1

0

0

0

De actualisatie van het Investeringsfonds 16.1. conform de voortgangsrapportage MPG 16.1. Voor de verdere toelichtingen wordt derhalve ook verwezen naar het MPG 16.1

Hogere accountantskosten 2016

55

0

55

Als gevolg van de aanbesteding van de nieuwe accountant wordt verwacht dat de accountantskosten in 2016 zullen stijgen. Daarnaast is extra inzet van de accountant noodzakelijk ten behoeve van de drie decentralisaties (55) in het jaar 2015.

Herschikking

Lasten

Baten

Saldo

Kostenverdeling

-134

0

-134

Met deze begrotingswijziging worden de apparaatsbaten en -lasten op de juiste wijze toegerekend aan de prestaties.

Invullen restant inkooptaakstelling

-1

0

-1

De aanbesteding van een aantal inkoopcontracten heeft een besparing opgeleverd waarmee de inkooptaakstelling wordt ingevuld.