Sociale veiligheid

0 1 0 0

Inwoners van Zaanstad moeten veilig kunnen wonen, werken, recreëren en leren in de gemeente. Per periode van vier jaar vindt een analyse plaats over de gehele veiligheidsproblematiek. Op basis daarvan wordt een beleidsplan opgesteld en jaarlijks een uitvoeringsprogramma. De laatste veiligheidsanalyse heeft in januari 2014 plaatsgevonden. Op basis hiervan is in juli 2014 het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2015-2018 vastgesteld. In het IVP 2015-2018 zijn vier prioriteiten benoemd: sociale veiligheid, fysieke veiligheid, jeugdoverlast en georganiseerde misdaad. De gemeente draagt als regisseur zorg voor een goede uitvoering van het IVP in samenwerking met de partners.
Sociale veiligheid is nauw verbonden met programma 1 ‘Jeugd en zorg’, waarin het tegengaan van (jeugd)overlast en sociale veiligheidsvraagstukken een plek krijgen in de nieuwe infrastructuur van Sociale Wijkteams, Jeugdteams en de begeleiding van huishoudens via het vangnet, de structuur voor multiprobleemgezinnen en het Veiligheidshuis.
Voor het realiseren van de kerntaken uit de gemeentelijke nota antidiscriminatiebeleid Zaanstad geeft de gemeente een subsidie aan het Bureau Discriminatiezaken.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Uitvoering en regie Integraal Veiligheidsplan Op koers

De jaarlijkse verantwoording over het IVP vindt plaats door middel van het uitvoeringsprogramma.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Verminderen aantal incidenten sociale kwaliteit3.883 (2013)n.v.t.4.0003.7503.700Driehoeksmonitor*

Activiteiten:

 • Ter verbetering van de sociale kwaliteit focus leggen op het beperken van het aantal incidenten met betrekking tot woonoverlast, burenruzies, overlast ten gevolge van drugs- en alcoholgebruik en van gestoorde personen.
 • Samen met politie, justitie en de Belastingdienst bestuurlijke integrale maatregelen inzetten als barrière tegen vormen van georganiseerde criminaliteit (verwevenheid onder- en bovenwereld).
 • Ter vergroting van de objectieve veiligheid inzetten op verminderen van veelvoorkomende vormen van criminaliteit, zoals woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld (waaronder huiselijk geweld en kindermishandeling).
 • In het jeugd- en veiligheidsbeleid vooral nadruk leggen op het verminderen van overlast van groepen jongeren en individuele probleemjongeren (m.n. ‘veelplegers’).

De acties vanuit het uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2016 liggen op schema. De pilot Vroegsignalering gestoorde personen in de Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) is in juni geëvalueerd. De acties op ‘high impact crimes’ liggen op koers. De aanpak jeugdoverlast kent een nieuwe methodiek, de ‘min-mee-plus’. Hiermee worden jeugdgroepen beter geanalyseerd in samenwerking met alle ketenpartners. De growshops zijn gecontroleerd.

De opbouw van de prestatie-indicator ‘sociale incidenten’ is veranderd ten opzichte van de begroting 2015. Het aantal soorten incidenten dat in de Driehoeksmonitor meetelt bij de indicator is vergroot ten opzichte van 2015. Dit leidt ertoe dat de absolute aantallen zijn toegenomen.

Het aantal daadwerkelijke incidenten sociale kwaliteit blijft dalen, zowel bij de oude- als bij de nieuwe opbouw van de indicator. Dit is met name te danken aan de inzet op woninginbraak, overvallen, straatroof en geweld.

Fysieke veiligheid

0 2 0 0

Binnen het beleidsveld fysieke veiligheid zijn de thema’s onder meer brandveiligheid, gevaarlijke stoffen, ad hoc openbare orde zaken, brandweerzorg, (natuur)rampen, evenementveiligheid en ongelukken of calamiteiten in gebouwen of op straat.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Crisisbeheersing is kwalitatief op ordenb: nieuwe indicatornb: nieuwe indicatorKwalificatie ‘voldoende’Kwalificatie ‘voldoende’Kwalificatie ‘goed’ (2017)Eigen evaluatie op daadwerkelijke calamiteiten in Zaanstad en jaarlijkse systeemtest door landelijk bureau.

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Ramp- en crisisbestrijding Op koers

Een kwalitatief goede brandweerzorg en een professioneel voorbereide crisisorganisatie zijn van groot belang om snel en adequaat te reageren op crises, branden, calamiteiten en andere (natuur)rampen. De uitvoering hiervan ligt bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW). Zaanstad levert een financiële bijdrage en personeel voor de uitvoering van taken op het gebied van Bevolkingszorg.
De VrZW voert op basis van de wet en de gemeenschappelijke regeling taken uit op het gebied van brandweer, meldkamer, multidisciplinaire taken, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), bevolkingszorg en bedrijfsvoering. De gemeenten in de VrZW zijn samen verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van bevolkingszorg (communicatie, opvang, informeren verwanten en nafase) tijdens een crisis of calamiteit.
Het werkgebied van de VrZW omvat de gemeenten Zaanstad, Waterland, Zeevang, Edam-Volendam, Beemster, Purmerend, Wormerland, Oostzaan en Landsmeer, en een deel van het Noordzeekanaal. De burgemeester van Zaanstad is voorzitter van de veiligheidsregio.
In het kader van de regionalisering zijn de gemeentelijke bijdragen in 2013 opnieuw vastgesteld. Bij de besluitvorming die in dat kader heeft plaatsgevonden, is door het bestuur bepaald dat de VrZW in de periode 2014-2017 een besparing van 10% (bij gelijkblijvend takenpakket) dient te realiseren op de gemeentelijke bijdrage.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Percentage medewerkers gemeentelijke kolom met een rol in de crisisorganisatie dat deelneemt aan opleidings- en trainingsprogramma van de VrZWnb: nieuwe indicatornb: nieuwe indicator100%100%100%VrZW-overzichten
Evalueren van GRIP-situaties en oefeningennb: nieuwe indicatornb: nieuwe indicator100%100%100%VrZW-overzichten
Bijdrage Zaanstad aan begroting VrZW (bij gelijkblijvende afspraken en takenpakket)11,8 miljoen (2014)11,6 miljoen11,1 miljoen11,1 miljoen-10% in 2017Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Zie onderdeel Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland in de paragraaf Verbonden Partijen

Zaanstad en de andere gemeenten in de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland hebben de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet op weg naar een kwalitatief goede ‘Bevolkingszorg’. De doorontwikkeling van Bevolkingszorg is gericht op een kleine, snel inzetbare en goed opgeleide groep functionarissen voor de eerste uren van een calamiteit. Dit betekent een crisisorganisatie voor Bevolkingszorg met minder verschillende teams en lagen en een grotere rol voor de uitvoerende functionarissen op de plek van het incident. Hierdoor kan ook het aantal medewerkers met piket worden teruggebracht.

Bij het selecteren van de medewerkers van Bevolkingszorg wordt gekeken naar de benodigde competenties voor de functie, waardoor een doorontwikkeling naar een meer professionele organisatie plaatsvindt. De medewerkers die piket hebben, worden intensiever getraind en begeleid.

Verwacht wordt dat alle medewerkers die betrokken zijn bij de crisisorganisatie deelnemen aan de opleidings- en trainingsprogramma.

Openbare orde Op koers

Naast een bijdrage aan de VrZW heeft Zaanstad ook een eigen gemeentelijk aandeel in de rampen- en crisisbeheersing en het garanderen van de veiligheid bij (grote) evenementen in Zaanstad.
Evenementen zijn belangrijk voor de marketing en economie van Zaanstad en kunnen bijdragen aan het realiseren van verschillende Zaanse beleidsdoelen. Wij vinden dat veiligheid een integraal onderdeel moet zijn van een evenement, zoals bijvoorbeeld de Dam-tot-Damloop.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Percentage evenementen op de evenementenkalender met risicoklasse C t/m E, waarbij openbare orde en veiligheid een integraal onderdeel is bij vergunningsverleningnb: nieuwe indicatornb: nieuwe indicator100%100%100%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Deelnemen in de coördinatie van crises, zoals het leveren van personeel voor piketfuncties en deelnemen aan oefeningen.
 • Coördineren van veiligheid bij grote evenementen.

Veiligheid vormt een integraal onderdeel van de vergunningverlening. De coördinatie van de multidisciplinaire voorbereiding van de Dam-tot-Damloop vindt plaats vanuit openbare orde en veiligheid. De gemeente Zaanstad levert een ruime bijdrage in personeel voor piketfuncties.

Toezicht en handhaving

0 2 0 0

Handhaven is het opheffen van overtredingen van wet- en regelgeving, gericht op het vergroten van veiligheid en het tegengaan van verloedering. Het constateren van overtredingen of overlast gebeurt door toezichthouders en inspecteurs ter plaatse, of doordat bewoners een melding doen. Zodra een overtreding is geconstateerd, moet handhavend worden opgetreden, afhankelijk van de aard van de overtreding. Uitgangspunt hierbij is het zoeken naar een passende oplossing in overleg met de betrokkenen: mediation of maatwerk binnen de kaders die wet- en regelgeving biedt. Op deze wijze proberen wij onnodige juridische procedures te voorkomen. Bewoners hebben een belangrijke rol bij handhaving en toezicht, doordat zij via meldingen allerlei misstanden kenbaar maken. Daarnaast kunnen bewoners in hun buurt een rol spelen bij het voorkomen of tegengaan van (lichtere vormen van) overlast. In buurten waar bewoners elkaar kennen en aandacht hebben voor elkaar en de leefomgeving, is de kans kleiner dat conflicten ontstaan en zijn mensen eerder in staat dit zelfstandig op te lossen zonder tussenkomst van de gemeente. Bij het tegengaan van overlast en verloedering heeft dit programma raakvlakken met programma 3 (Maatschappelijke voorzieningen) en met programma 6 (Beheer buitenruimte). Bewoners krijgen een grotere rol bij het bepalen van de prioriteiten van het Handhavingsprogramma.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Het uitvoeren van het handhavingsprogramma Op koers

In het Handhavingsprogramma geeft de gemeente jaarlijks een overzicht van de inzet op alle toezicht- en handhavingstaken op het gebied van kinderopvang, horeca, milieu, ruimtelijke ordening, (bestaande) bouw, monumenten, brandveiligheid, openbare ruimte en openbaar water. Door handhaving moet het aantal overtredingen door burgers en bedrijven verminderen.

De gemeente monitort een groeiend aantal woningen met een kwetsbare fundering. Dat aantal blijft sterk groeien, onder meer als gevolg van rioleringswerk in oudere wijken. Meer woningen in monitoring kan leiden tot meer bestuursdwang om herstel af te dwingen. Hierbij is een verband met programma 6 (Beheer buitenruimte), waarin de gemeentelijk inzet wordt beschreven om de funderingsrisico’s te verminderen.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Aantal meldingen bouwen en RO, horeca, APV, openbare ruimte (handhaving) en parkeren669nb: nieuwe indicator650500n.v.t.Gemeentelijke registratie
Aantal keren dat bestuursdwang is opgelegd bij funderingsherstel5 (2014)nb: nieuwe indicator555Gemeentelijke registratie
Aantal gemonitorde bouwblokken1.762 (2013)nb: nieuwe indicator3.3003.6004.000Gemeentelijke registratie
Aantal controles supermarkten/slijterijen op naleving Drank- en Horecawet120 (2014)160120120120Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Veilig uitgaan garanderen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de horecavoorzieningen en de nabijgelegen openbare ruimte veilig zijn en dat horecavoorzieningen geen overlast geven.
 • Handhaven van de (fysieke en sociale) kwaliteitseisen m.b.t. peuterspeelzalen, kinderopvang en gastouders.
 • Handhaven bij parkeeroverlast met als doel het vergroten van de verkeersveiligheid.
 • Zorgen voor (brand)veilig gebruik van bouwwerken en percelen.
 • Aandacht besteden aan meldingen door burgers en het begeleiden van calamiteiten.

De uitvoering van het Handhavingsplan 2016 ligt op schema. Zo is gestart met de intensivering van toezicht en handhaving op kinderopvang. Zowel in de aanpak van concrete situaties als door preventieve gesprekken met houders van meerdere locaties. Ook dit jaar wordt intensief gekeken naar de horeca.

De brandveiligheidscontroles door de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland liggen op schema. In de tweede helft van 2016 zal enkele malen funderingsherstel via bestuursdwang gerealiseerd moeten worden. Er worden projectmatige controles voorbereid op de naleving van de Drank- en Horecawet door middel van ‘testkopers’.

Toezicht op vaarwegen Op koers

Op het water gelden, net als op de weg, verkeersregels en maximumsnelheden. Vanuit de woongebieden gelegen aan de Zaan wordt aandacht gevraagd voor de snelheid van de recreatievaart en de beroepsvaart. Er is sprake van schaalvergroting bij de beroepsvaart. Grotere schepen - langer en breder - brengen hun goederen naar de bedrijven gelegen aan de Zaan en het achterland. Het informeren over en controleren op de aanwezigheid van reddingsmaterialen aan boord van recreatieschepen vermindert het risico op grote incidenten. Het zich houden aan de snelheid is een belangrijke factor om risico’s van aanvaringen te voorkomen. Om het havengebied veilig te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk toezicht te houden op schepen en hun ligplaats.

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Aantal gecontroleerde schepen op aanwezigheid reddingsmateriaalnb: nieuwe indicatornb: nieuwe indicator757575Gemeentelijke registratie
Aantal boten dat wordt gecontroleerd en aangesproken op snelheidnb: nieuwe indicator277250250300Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • Toezicht houden en handhaven op de doorgaande vaarwegen.

Sinds april wordt tijdens de reguliere werkzaamheden op de hoofdvaarwegen extra aandacht besteed aan de controle op snel varen. Ook is een aantal weekenden gepland waarin specifiek wordt opgelet op snel varen. De verwachting is dat het aantal van 250 gecontroleerde schepen wordt gehaald. Op incidenteel verzoek wordt ook buiten de hoofdvaarwegen gehandhaafd indien er sprake is van het innemen van een illegale ligplaats dan wel bij gevaarlijke situaties.

Er is een pakket van beheersmaatregelen opgesteld om schepen te controleren op de aanwezigheid van reddingsmiddelen, brandblussers en vaarbewijzen. Dit gaat zowel in de vorm van specifieke acties als tijdens reguliere controles. Tijdens de controles wordt veel aandacht besteed aan voorlichting aan schippers met betrekking tot veiligheidsmaatregelen die ze zelf moeten nemen.

Afwikkeling scheepvaartverkeer

0 1 0 0

Bij de bediening van bruggen en sluizen zorgen wij voor een vlotte doorstroming van het scheepvaartverkeer, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

effectindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron

Om deze doelstellingen te bereiken leveren we de volgende prestaties

Bediening bruggen en sluizen Op koers

PrestatieindicatorNulmetingRealisatie 2015Begroting 2016Prognose 2016Streef­waardeBron
Beroepsvaart wordt binnen twee uur door de corridor Noordzeekanaal-Tapsloot begeleidnb: nieuwe indicator93%90%96%100%Gemeentelijke registratie

Activiteiten:

 • De bruggen en sluizen zodanig bedienen, dat het scheepvaartverkeer vlot, veilig en duurzaam kan doorvaren over de Zaan en de Nauernasche Vaart. Hierbij is zo min mogelijk oponthoud voor het wegverkeer.

Het streven is om de scheepvaart zonder oponthoud door te laten varen en de brugopeningen daar op af te stemmen. In 2016 is de verwachting dat dit voor 96% van de scheepvaart wordt gerealiseerd.